Šī distances pirkšanas/pārdošanas līguma (turpmāk – “Līgums“) puses ir: sabiedrība ar ierobežotu atbildību “ DĀVANU SERVISS ”, elektroniskās tirdzniecības sistēmas “DāvanuServiss.lv” (turpmāk “Sistēma”) administrators (turpmāk “Starpnieks“), no vienas puses, un rīcībaspējīga un tiesībspējīga fiziska vai juridiska persona, kas Sistēmā iegādājusies dāvanu čeku vai (tieši vai, izmantojot paša vai trešās personas iegādātu dāvanu čeku) dāvanu kuponu (turpmāk “Pircējs”), no otras puses.


1. LĪGUMA OBJEKTS


1.1. Līgums regulē Starpnieka un Pircēja (turpmāk “Puses”) attiecības, kas saistītas ar dāvanu čeka un (vai) dāvanu kupona iegūšanas nosacījumiem, piegādes un apmaksas kārtību.
1.2. Ar šo Līgumu Starpnieks apņemas nodot Pircējam viņa iegādāto dāvanu čeku un (vai) dāvanu kuponu, bet Pircējs apņemas Līgumā noteiktajā kārtībā samaksāt Starpniekam dāvanu čeka un (vai) dāvanu kupona cenu un izmantot Kuponā minēto pakalpojumu.
1.3. Dāvanu kuponā (turpmāk “Kupons”) ir norādīts rezervācijas kods (turpmāk “Rezervācijas kods”), kuru aktivizējot (samaksājot Kuponā norādīto cenu), Pircējam ir tiesības Kupona derīguma laikā pieprasīt sniegt Kuponā noteikto pakalpojumu un tas apņemas izmantot Kuponā noteikto pakalpojumu šajā Lūgumā noteiktajā kārtībā. Aktivizēts Rezervācijas kods ir vienīgais Kuponā noteiktā pakalpojuma pasūtījumu un apmaksu apliecinošais dokuments.
1.4. Dāvanu čeks (turpmāk – “Čeks”) ir dokuments, kas sniedz tiesības Pircējam Čeka derīguma laikā par Čekā noteikto summu iegādāties Sistēmā izplatāmos Kuponus vai Kuponu.
1.5. Puses apliecina, ka saprot: Starpnieks pats nesniedz Kuponos noteiktos pakalpojumus, bet tikai izplata tos Sistēmā. Kuponos noteiktos pakalpojumus, vadoties no Latvijas Republikā piemērojamo normatīvo aktu prasībā, patstāvīgi sniedz Sistēmā un (vai) Kuponā minētie pakalpojumu sniedzēji (turpmāk – “Pakalpojumu sniedzēji”). Tikai un vienīgi Pakalpojuma sniedzējs ir atbildīgs par attiecīgā pakalpojuma kvalitāti, saturu un tā atbilstību Latvijas Republikā piemērojamo normatīvo aktu prasībām.
1.6. Pircējs apliecina, ka viņam ir zināms, ka Pakalpojumu sniedzēji pirms Kuponā noteiktā pakalpojuma sniegšanas var prasīt parakstīt papildu vienošanās un (vai) piekrišanas, kas saistītas ar pakalpojuma sniegšanas noteikumiem un nav pretrunā ar tiem. Pircējs zina: ja viņš atteiksies parakstīt šai Līguma punktā minētās vienošanās un (vai) piekrišanas, Pakalpojumu sniedzēji var atteikties sniegt Kuponā noteikto pakalpojumu un šādā gadījumā Pircējam netiek atdota nauda vai Čeks, par kuru iegādāts Kupons.
1.7. Pircējs apliecina, ka ir pilnībā iepazinies ar Sistēmā izplatītā un viņa iegādātā Kupona pakalpojuma satura aprakstu un visām un jebkādām norādītajām papildus prasībām (tai skaitā, bet ne tikai, vecuma vai svara ierobežojumiem), kas ir saistoši Pircējam. Pircējs zina, ka Pakalpojumu sniedzēji var atteikties sniegt Kuponā noteikto pakalpojumu personai, kura neatbilst pakalpojuma sniegšanai izvirzītajām prasībām, un šādā gadījumā Pircējam netiek atdota nauda vai Čeks, par ko iegādāts Kupons.
1.8. Pircējs, iegādājoties Kuponu, apliecina, ka zina: Pakalpojumu sniedzējs var atteikties sniegt Kuponā noteikto pakalpojumu, ja šāda pakalpojuma sniegšana konkrētajā gadījumā izraisītu draudus Pircēja veselībai vai dzīvībai, vai varētu nodarīt citādu kaitējumu. Tāpat, Pircējs apzinās un saprot, ka var būt atsevišķi pakalpojumi, kuru izmantošana ir iespējama tikai noteiktā sezonā vai to izmantošanu var iespaidot citi apstākļi.
1.9. Sistēmā piedāvātie pakalpojumi, kuru Kuponus Pircējs var iegādāties, var būt bīstami veselībai un dzīvībai. Pircējs, iegādājoties Kuponu, apliecina, ka viņam ir zināmi visi Sistēmā minētie apdraudējumi veselībai un dzīvībai, kas saistīti ar pakalpojumiem, kuru Kuponu iegādājas Pircējs.


2. ČEKU UN (VAI) KUPONU CENA, TO IEGĀDES UN APMAKSAS KĀRTĪBA


2.1. Šī Līguma nosacījumi ir piemērojami, ja Kuponi un (vai) Čeki tiek iegādāti elektroniskajā tirdzniecības sistēmā “Dāvanu Serviss” interneta adresē www.davanuserviss.lv.
2.2. Kuponu un (vai) Čeku vērtība (cena) ir norādīta Sistēmā. Katra Kupona cena ir norādīta atsevišķi – kopā ar tajā noteiktā pakalpojuma aprakstu.
2.3. Iegādājoties Čeku un (vai) Kuponu, Pircējam ir:
2.3.1. jāaizpilda pasūtījuma anketa (turpmāk – “Pasūtījuma anketa”);
2.3.2. jāsamaksā Čeka un (vai) Kupona cena (un papildu maksājumi, ja konkrētajā gadījumā tādi ir piemērojami), vadoties pēc Sistēmā sniegtajiem norādījumiem.
2.4. Pircējam ir tiesības izvēlēties samaksas veidu un norēķināties par iegādāto Kuponu un (vai) Čeku:
2.4.1. lietojot izvēlētās bankas elektronisko norēķinu sistēmu;
2.4.2. skaidrā naudā vai ar maksājumu karti Starpnieka tirdzniecības vietās;
2.4.3. ar Čeku (Čekiem) – Kupona iegādes gadījumā;
2.4.4. ar pārskaitījumu uz Starpnieka norādīto rēķinu.
2.5. Gadījumā, ja Čekā (vai vairākos Čekos) norādītā vērtība nav pietiekama, lai Pircējs varētu iegādāties izvēlēto Kuponu, viņam ir tiesības cenas trūkstošo daļu samaksāt naudā šai Līguma nodaļā noteiktajā kārtībā. Šādā gadījumā tiek uzskatīts, ka Kupons ir iegādāts, norēķinoties ar Čekiem.
2.6. Pircējs apliecina, ka saprot un neiebilst, ka gadījumā, ja Kupons tiek iegādāts, norēķinoties ar Čeku (Čekiem) un Kupona vērtība ir mazāka nekā Čeka (Čeku) vērtība, vērtības atšķirība Pircējam netiek atdota un (vai ) citādi kompensēta.
2.7. Pircējs apliecina, ka saprot un neiebilst, ka saskaņā ar Līguma nosacījumiem iegādāto Kuponu un (vai) Čeku (Čekus) nevar atdot Starpniekam un par to samaksātā nauda netiek atdota, izņemot Līgumā noteikto atteikšanos no Līguma.
2.8. Ja Pircējs, iegādājoties Kuponu un (vai) Čeku, Sistēmā atzīmē, ka vēlas saņemt rēķinu, tas viņam tiek izsūtīts uz Pasūtījumā norādīto elektroniskā pasta adresi.


3. LĪGUMA STĀŠANĀS SPĒKĀ


3.1. Pircējs apliecina, ka pirms Līguma slēgšanas ir rūpīgi iepazinies ar Līguma nosacījumiem un tiem pilnībā piekrīt.
3.2. Pircējam ir zināms, ka Līgums stājas spēkā no brīža, kad Pircējs, vadoties pēc Sistēmā sniegtajiem norādījumiem, noklikšķina uz atzīmes “PIRKT”, tā apliecinot savu piekrišanu Līguma nosacījumiem.
3.3. Starpnieks apņemas nekavējoties apstiprināt Līguma slēgšanas faktu, nosūtot apstiprinājumu uz Pircēja Pasūtījuma anketā norādīto elektroniskā pasta adresi.


4. KUPONA UN DĀVANU ČEKA PIEGĀDE


4.1. Kuponu un/vai Čeku pēc Pircēja izvēles var piegādāt:
4.1.1. ar kurjerpastu uz Pircēja Pasūtījuma anketā norādīto adresi. Šai gadījumā piegādes laiks ir atkarīgs no kurjer sabiedrības (slēgtas akciju sabiedrības “DPD Latvija”, Omniva SIA, VAS Latvijas pasts) piemērotajiem nosacījumiem. Par kurjer sabiedrības pakalpojumu cenām/izdevumiem Pircējs ir skaidri un nepārprotami informēts Starpnieka Sistēmā (www.davunuserviss.lv).
4.1.2. tūdaļ pēc Līguma noslēgšanas pa elektronisko pastu (“eDāvana”) uz Pircēja Pasūtījuma anketā norādīto elektroniskā pasta adresi.
4.2. Pircējam ir tiesības 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā saņemt savu iegādāto Čeku un (vai) Kuponu Starpnieka tirdzniecības vietā. Starpnieku tirdzniecības vietu adreses ir sniegtas Sistēmā. Pircējs apliecina, ka zina: ja šai punktā noteiktajā laikā viņš neizņems Čeku un (vai) Kuponu, Starpniekam nav pienākuma nodrošināt iespēju izmantot Čeku un (vai ) Kuponu, un nauda (vai Čeks, ja tas izmantots Kupona iegādei) šai gadījumā netiek atdota uzskatot to par līgumsodu.


5. KUPONA UN (VAI) ČEKA DERĪGUMA LAIKS UN IZMANTOŠANAS NOSACĪJUMI


5.1. Saskaņā ar Līgumu Pircēja iegādātais Kupons un (vai) Dāvanu čeks ir derīgs 12 (divpadsmit) mēnešus pēc Līguma slēgšanas dienas (ar Līgumā minētajiem izņēmumiem), šis termiņš ir ierakstīts Kuponā (skat. Rezervācijas koda derīguma termiņu) vai Čekā (skat. derīguma termiņu).
5.1.1. Kupona un/vai Čeka derīguma termiņa pagarināšnas noteikumi. Ja Pircēja iegādātā Kupona un/vai Čeka derīguma termiņš ir beidzies atbilstoši Noteikumu 5.1. punkta noteikumiem, Pircējs 1 (vienu) mēnesi pēc šada derīguma termiņa beigām ir tiesīgs pagarināt Kupona un/vai Čeka derīguma termiņu uz vēl vienu gadu tikai un vienīgi uz sekojošiem noteikumiem un nosacījumiem:
a) Kuponā minētais pakalpojums vēl aizvien ir un/vai būs pieejams attiecīgā gada ietvaros;
b) Kuponā minētā pakalpojuma cena paliek nemainīga no attiecīgā pakalpojuma sniedzēja puses;
c) Pircējs 1 (viena) mēneša laikā pēc Kupona vai Čeka derīguma termiņa beigām samaksā Starpniekam pagarinājuma maksu 25% apmērā no Kuponā vai Čekā minētās pakalpojuma aktuālas cenas.
5.2. Kupons, kurā noteikto pakalpojumu var sniegt tikai konkrētā gadalaikā vai tikai noteiktos klimata apstākļos (turpmāk “Sezonas pakalpojums”), ir derīgs tikai, kamēr ir šis gadalaiks vai klimata apstākļi, bet ne ilgāk par Kuponā noteikto termiņu (skat. Rezervācijas koda derīguma termiņu).
5.3. Kupona, kurš iegādāts, norēķinoties ar Čeku, derīguma termiņu nosaka, pamatojoties uz konkrētā Čeka derīguma termiņu, un to norāda konkrētajā šādi iegādātajā Kuponā.
5.4. Kupona, kurš iegādāts, norēķinoties nevis ar vienu, bet ar vairākiem Čekiem, derīguma termiņu nosaka pēc visīsāko laiku derīgā Čeka un norāda Kuponā.
5.5. Kupona, kurā norādīts Sezonas pakalpojums, un kurš iegādāts, par to norēķinoties ar Čeku (Čekiem), derīguma termiņu norāda konkrētajā šādā veidā iegūtajā Kuponā un to nosaka, ņemot vērā Kuponā norādīto pakalpojumu sniegšanai nepieciešamā gadalaika vai konkrēto klimatisko apstākļu ilgumu.
5.6. Pircējs apliecina, ka skaidri saprot:
5.6.1. Kuponā un (vai) Čekā noteiktais termiņš nav pagarināms un (vai) atjaunojams, izņemot kā tas ir noteikts šo Noteikumu 5.1.1. punktā.;
5.6.2. Ja Pircējs neizmantos Kuponu un (vai) Čeku tajā noteiktajā derīguma termiņā, tiks uzskatīts, ka Klients pakalpojumu nevēlas saņemt, un šādā gadījumā nauda (vai Čeks) Klientam netiek atdoti.
5.7. Pircējs apliecina: viņam ir zināms, ka Kuponā noteikto pakalpojumu sniegšanas datumu un laiku nosaka, pamatojoties uz Starpnieka sagatavotajiem Rezervācijas noteikumiem. Būtiskie Rezervācijas noteikumi: lai saņemtu pakalpojumu, Kupona īpašniekam ir jāvēršas pie Pakalpojumu sniedzēja pa Kuponā norādīto tālruņa numuru, jāraksta uz elektronisko pastu vai citā minētajā veidā un, norādot Rezervācijas kodu un derīguma termiņu, jāveic rezervēšana, izmantojot Kuponā minēto Rezervācijas kodu, jāsaņem rezervēšanas apstiprinājums un papildu informācija un norunātajā laikā jāierodas noteiktajā vietā. Pircējs skaidri saprot, ka viņa neierašanās norunātajā laikā un noteiktajā vietā tiek uzskatīta par Klienta rīcību pretēji šiem noteikumiem un nauda par Kuponu šādā gadījumā netiek atdota uzskatot to par līgumsodu un tās vērtība netiek citādi kompensēta.
5.8. Pircējs apzinās un piekrīt, ka Pircēja iegādātā pakalpojuma norises ilgums var būt lielāks nekā norādīts. Par precīzu pakalpojuma ilgumu Pircējs saņems ziņas nepastarpināti no Pakalpojuma sniedzēja.


6. PUŠU TIESĪBAS UN PIENĀKUMI


6.1. Pircējam ir tiesības:
6.1.1. vienpusēji atkāpties no šī Līguma 14 (četrpadsmit) dienu laikā no šī Līguma noslēgšanas dienas. Atteikuma tiesības nav izmantojamas, ja Pircējam šo 14 (četrpadsmit) dienu laikā ir uzsākta pakalpojuma sniegšana vai Pircējs ir izmantojis saskaņā ar šo Līgumu iegādāto Čeku un ar to norēķinājies par Kuponu. Tāpat, Pircējs nevar izmantot atteikuma tiesības visos citos Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos, ja šo normatīvo aktu noteikumi ir piemērojami attiecīgajam pakalpojumam (2014.gada 20.maija MK noteikumi Nr.255 „Noteikumi par distances līgumu”);
6.1.2. pieprasīt no Starpnieka Līgumā paredzēto pienākumu pienācīgu izpildi.
6.2. Pircējam ir pienākums:
6.2.1. atsakoties Līguma 6.1.1. punktā noteiktajā kārtībā, piecpadsmit dienu laikā pēc rakstiska ziņojuma izsūtīšanas par saviem līdzekļiem atdot Starpniekam Kuponu un (vai) Dāvanu čeku, kurš iegūts saskaņā ar Līgumu;
6.2.2. slēdzot Līgumu, sniegt visus Starpnieka prasītos datus;
6.2.3. nododot savas Līgumā noteiktās tiesības trešajām personām, nodrošināt un garantēt, ka persona, kurai nododamas šīs tiesības, pienācīgi ievēros Līgumā paredzētās saistības.
6.2.4. pakalpojuma saņemšanai ierasties pie Pakalpojuma sniedzēja ar Pakalpojumu sniedzēju norunātajā laikā un noteiktajā vietā.
6.3. Starpniekam ir tiesības:
6.3.1. atteikties slēgt Līgumu ar Pircēju, ja tā slēgšanas laikā ir sniegti nepatiesi, neprecīzi, maldinoši dati vai nav sniegti visi prasītie dati.
6.4. Starpniekam ir pienākums:
6.4.1. saņemot Pircēja ziņojumu par atteikšanos no Līguma 6.1.1 .punktā noteiktajā gadījumā, piecpadsmit dienu laikā likvidēt Kupona (rezervācijas koda) un (vai) Čeka derīgumu un atdot Pircējam par Kuponu un (vai) Čeku samaksāto naudu.
6.4.2. nodrošināt pienācīgu Rezervācijas noteikumu ievērošanu un gādāt, lai Kuponā noteiktais pakalpojums Pircējam tiktu sniegts ne vēlāk kā 30 (trīsdesmit) dienu laikā kopš viņa pirmās vēršanās par pakalpojuma sniegšanu Rezervācijas noteikumu noteiktajā kārtībā tik, cik tas atkarīgs no apstākļiem, kurus Starpnieks var ietekmēt;
6.4.3. ievērot konfidencialitāti un datu aizsardzības prasības;
6.5. Dāvanu serviss ir tiesīgs aizstāt Klientam izsniegto Dāvanu karti ar citu dāvanu karti sākotnējās Dāvanu kartes vērtībā
bez jebkāda veida naudas kompensācijas izmaksas Klientam sekojošos gadījumos:
a) Ja pēc 14 dienu termiņa, skaitot no Dāvanu kartes iegādes brīža, Pakalpojumu sniedzējs kļuvis maksātnespējīgs vai tam uzsākts likvidācijas vai reorganizācijas process, kas varētu apgrūtināt pakalpojuma sniegšanu Klientam un Klienta Dāvanu kartei nav beidzies derīguma termiņš;
b) Ja pēc 14 dienu termiņa, skaitot no Dāvanu kartes iegādes brīža, Pakalpojuma sniedzējs nav spējis nodrošināt pakalpojuma sniegšanu pilnā apmērā, kā arī nav spējis patstāvīgi vienoties ar Klientu par citu pakalpojumu sniegšanu un/vai nodrošināšanu Klientam un Klients par to rakstiski ir informējis Dāvanu serviss un Klienta Dāvanu kartei uz paziņojuma rakstīšanas brīdi nav beidzies derīguma termiņš.


7. DATU SNIEGŠANAS NOSACĪJUMI


7.1. Pasūtījuma anketas aizpildīšanas laikā Pircējam ir jāsniedz izsmeļoši un patiesi Sistēmas prasītie dati.
7.2. Ja Pircējs, slēdzot Līgumu, ir sniedzis nepatiesus, neprecīzus vai maldinošus datus vai nav sniedzis visus prasītos datus, risks par Līguma nepildīšanu vai tā nepienācīgu pildīšanu tiek Pircējam, t.i., šai gadījumā Starpnieks nav atbildīgs par Līguma pienācīgu pildīšanu.
7.3. Pircējs bez atlīdzības sniedz Starpniekam tiesības izmantot viņa sniegtos datus tik, cik tas vajadzīgs Līguma izpildei. Šīs tiesības ir spēkā līdz Kuponā norādītā pakalpojuma sniegšanas vai Kupona (Čeka) derīguma termiņa beigām.
7.4. Ja Pircējs piekrīt (piekrišanu izsaka, atzīmējot Sistēmā atbilstošo lodziņu), Starpniekam ir tiesības izmantot Pircēja sniegtos datus, lai izsūtītu Pircējam informāciju par Sistēmas jaunumiem un akcijām, kā arī citu Pircējam adresētu informāciju.


8. PUŠU ATBILDĪBA


8.1. Par savu saistību nepildīšanu vai to nepienācīgu pildīšanu Puses ir atbildīgas Latvijas Republikas likumdošanas noteiktajā kārtībā.
8.2. Pircējs ir atbildīgs par to, lai dati, ko viņš sniedz, slēdzot Līgumu, būtu pareizi un pilnīgi.
8.3. Starpnieks negarantē Kuponā norādītā pakalpojuma sniegšanas iespēju konkrētā Pircēja izvēlētā dienā.
8.4. Starpnieks nav atbildīgs par Līguma pienācīgu pildīšanu tik, cik tas saistīts ar Pircēja vainu, ja tas Līguma slēgšanas laikā ir sniedzis nepatiesus, neprecīzus vai maldinošus datus vai nav sniedzis visus prasītos datus.
8.5. Starpnieks nav atbildīgs par kaitējumu, kas nodarīts Kuponā noteikto pakalpojumu sniegšanas laikā vai saistībā ar tiem. Pircējs apliecina, ka viņš zina: visu atbildību, kas saistīta ar pakalpojumu sniegšanu, uzņemas to sniedzēji.
8.6. Pircējs tās sūdzības, kas saistītas ar iegādātajiem Kuponiem un/vai Čekiem, adresē Starpniekam, nosūtot tās uz elektroniskā pasta adresi: info@davanuserviss.lv vai papīra formātā uz Starpnieka juridisko adresi, bet sūdzības, kas saistītas ar saņemto pakalpojumu, nosūta rakstveidā uz Pakalpojuma sniedzēja juridisko adresi. Gadījumā, ja Pircējam patstāvīgi neizdodas atrisināt konfliktu, vai arī, ja Pircējam vēl ir kādas papildus sūdzības vai neskaidrības, Pircējam ir tiesības iesniegt pretenziju Starpniekam, nosūtot to uz elektroniskā pasta adresi: info@davanuserviss.lv vai papīra formātā uz Starpnieka juridisko adresi. Starpnieks savu iespēju robežās veiks sazināšanos ar Pakalpojuma sniedzēju, noskaidros problēmjautājuma cēloņus un pieliks visas pūles, lai rastu problēmjautājuma pozitīvu risinājumu. Atbildes uz Pircēja rakstveidā iesniegtajām pretenzijām, Starpnieks sniedz normatīvajos aktos noteiktajā termiņā un kārtībā.
8.7. Starpnieks un Pakalpojuma sniedzējs neatbild par pazaudētu vai nozagtu čeku un/vai Kuponu un tā rezultātā Pircējam nodarītajiem zaudējumiem. Pircējs ir pilnībā atbildīgs par saņemtā Čeka un/vai Kupona saglabāšanu un tā vai ar to saistītās informācijas nodošanu trešo personu rīcībā.
8.8. Puses nav atbildīgas par savu saistību neizpildi gadījumā, ja saistības nav izpildītas no Pušu gribas neatkarīgu iemeslu dēļ, ko izraisījuši apstākļi, kurus pārvarēt nav Pušu varā. Par Pusēm nepārvaramiem tiek uzskatīti apstākļi, kurus Puses iepriekš nav varējušas paredzēt un nav spējīgas ietekmēt. Puse var atsaukties uz nepārvaramiem apstākļiem tikai un vienīgi gadījumā, ja tā veikusi visas no tās atkarīgās darbības, lai izpildītu savas šajā Līgumā paredzētās saistības. Pēc neparedzēto un nepārvaramo apstākļu novēršanas Pusei ir pienākums nekavējoties turpināt savu līgumsaistību izpildi, tiktāl, ciktāl tas objektīvi iespējams.
8.9. Visa informācija, tai skaitā attēli, kas ir ievietota Sistēmā, ir ekskluzīvs Starpnieka īpašums vai tiek izmantoti saskaņā ar īpašu darbu autora, tai skaitā, bet ne tikai, Pakalpojumu sniedzēja piekrišanu. Jebkāda kopēšana, izplatīšana, pārraidīšana, izvietošana, vai cita veida Sistēmas modificēšana bez iepriekšējas Starpnieka piekrišanas ir aizliegta.


9. KONFIDENCIALITĀTE

9.1. Starpnieks apņemas turēt noslēpumā un neatklāt trešajām personām Pircēja Pasūtījuma anketā sniegtos datus, (izņemot pakalpojumus sniedzošajām trešajām personām, ja tas nepieciešams, lai nodrošinātu pienācīgu un savlaicīgu Kuponā noteikto pakalpojumu sniegšanu). Šīs saistības nav piemērojamas, ja Pircēja datu atklāšana ir nepieciešama Latvijas Republikas tiesiskajos aktos paredzētajos gadījumos.


10. CITI NOSACĪJUMI

10.1. Puses skaidri saprot, ka tad, ja Pircējs saskaņā ar Līgumu esošās tiesības nodod trešajām personām, arī tām ir obligāti šī Līguma nosacījumi.
10.2. Noslēgtie līgumi to vēlākai apskatei mājas lapā netiek saglabāti.
10.3. Puses apņemas visus rakstus, ziņojumus un citus dokumentus viena otrai sūtīt pa elektronisko pastu vai iesniegt rakstiski, ja tas nepieciešams Līgumā noteiktajos gadījumos.

Pircēja rekvizīti ir sniegti pieteikuma anketā, par Starpnieka rekvizītiem ir uzskatāmi zemāk sniegtie:

SIA “ DĀVANU SERVISS ”
Adrese: Kr. Valdemāra iela 118, Rīga, LV 1013;
Uzņēmuma kods: 40003988724;
PVN maksātāja kods: LV40003988724;
Tālrunis: 2669 9899;
E-pasta adrese: info@davanuserviss.lv;
Konta nr. LV28HABA0551019765979,
“Swedbank”, A/S.

10.4. Visas ar Līguma izpildi saistītās nesaskaņas Puses apņemas risināt sarunu ceļā. Ja strīdi vai nesaskaņas, kas radušies Līguma pildīšanas dēļ, netiek atrisināti sarunu ceļā 30 dienu laikā pēc rakstiska iesnieguma iesniegšanas, tie risināmi Latvijas Republikas tiesā Latvijas Republikas tiesisko aktu noteiktajā kārtībā.

10.5. Starpniekam ir tiesības vienpusēji izdarīt grozījumus šajā Līgumā pēc saviem ieskatiem. Izmaiņas Līgumā stājas spēkā ar brīdi, kad tās ir publicētas Sistēmā, tādejādi Pircējam ir pienākums iepazīties ar šo Līgumu pirms katras nākamās Līguma noslēgšanas. Šī Līguma izmaiņas neattieksies uz tiem Līgumiem, kas noslēgti starp Pircēju un Starpnieku līdz attiecīgo izmaiņu stāšanās spēkā.

Mēs izmantojam sīkdatnes, lai padarītu mājas lapu vienkāršāku. Iepazīsties ar mūsu Sīkdatņu izmantošanas politiku. Tajā ir aprakstīta sīkdatņu izmantošana mūsu uzturētajās interneta vietnēs, norādīti sīkdatņu lietošanas nolūki, kā arī lietotāju tiesības mainīt un izvēlēties sīkdatņu lietošanu atbilstoši savām vajadzībām.