Pirkšanas noteikumi

Vaučeru un dāvanu karšu iegādes, apmaksas un izlietošanas noteikumi

1. Noteikumos izmantoti šādi termini:

1.1. Izplatītājs – SIA “Dāvanu serviss”, adrese Miera iela 15-4, Rīga, LV-1001, reģistrācijas Nr. 40003988724.
1.2. Pircējs – persona, kura samaksā Izplatītājam par vaučeru vai par Dāvanu karti.
1.3. Patērētājs – jebkura persona, kura ir vaučera vai Dāvanu kartes turētājs vai izmanto. Patērētājs var būt gan Pircējs, gan jebkura cita persona.
1.4. Pakalpojuma sniedzējs – persona, kura sniedz Pakalpojumu.
1.5. Pakalpojums – pakalpojums, kurš iekļauts Izplatītāja sagatavotajā vaučera programmā.
1.6. Vaučers (Dāvana) – vairāku mērķu vaučers kuru izdod Izplatītājs. Vairāku mērķu vaučers ir definēts Eiropas Savienības Padomes direktīvas (ES) 2016/1065 (2016. gada 27. jūnijs), ar ko attiecībā uz vaučeriem piemērojamo režīmu groza Direktīvu 2006/112/EK, 1. pantā
1.7. Vaučera programma – Izplatītāja veidots dažādu preču un pakalpojumu saraksts, par kuru piegādi vai sniegšanu patērētājs var norēķināties ar attiecīgo vaučeru.
1.8. Dāvanu karte – Izplatītāja izsniegts kods, kurš apliecina noteiktas naudas summas saņemšanu no Pircēja.
1.9. Sistēma – Izplatītāja uzturēta informācijas tehnoloģiju sistēma, kurā reģistrē vaučeru un dāvanu karšu izsniegšanu, aktivizēšanu, rezervēšanu, izlietošanu un citas ar vaučeru un dāvanu karti veiktas darbības.

2. Vispārīgie noteikumi:

2.1. Šie noteikumi regulē attiecības, kas rodas, iegādājoties un izlietojot vaučerus un dāvanu kartes.
2.2. Šie noteikumi piemērojami arī darbībām, kuras tiek veiktas vaučeru un dāvanu karšu pirkšanas gaitā.
2.3. Izplatītājam ir tiesības mainīt šos noteikumus katrā laikā. Izplatītājs publisko noteikumu spēkā esošo redakciju Izplatītāja interneta vietnē ne vēlāk kā brīdī, kad tā stājas spēkā. Ikreiz piemērojami tie noteikumi, kuri ir spēkā attiecīgās darbības – dāvanu kartes pirkuma, vaučera pirkuma, vaučera izmantošanas, u.c. – veikšanas brīdī.


3. Dāvanu kartes pirkums, piegāde un izlietošana:

3.1. Dāvanu karti drīkst iegādāties jebkura persona. Dāvanu kartes attālinātam pirkumam nepieciešams, lai pircējam būtu derīga bankas maksājumu karte, bankas konts vai konts tādā maksājumu sistēmā, ar kuras starpniecību Izplatītājs piekrīt saņemt samaksu.
3.2. Ja, pērkot dāvanu karti, pircējs maksā par dāvanu karti klātienē, tad Izplatītājs var atteikt dāvanu kartes pārdošanu nepilngadīgai personai.
3.3. Pēc samaksas saņemšanas par dāvanu karti Izplatītājs izsniedz attiecīgo dāvanu karti (kodu). Dāvanu karte var tikt izsniegta, nosūtot to uz pirkuma noformēšanas laikā norādīto dāvanu kartes saņēmēja e-pasta adresi, vai nosūtot izdrukātu kodu ar pirkuma noformēšanas laikā norādīto piegādes veidu (var tikt piemērotas papildu izmaksas), vai izsniedzot kādā no vietām, kur Izplatītājs piedāvā Pircējam saņemt dāvanu karti klātienē.
3.4. Dāvanu kartes pirkums Sistēmā ir noticis, kad pircējs ir pabeidzis pirkuma procedūru atbilstoši Sistēmā noteiktajam un ir autorizēts maksājums par šo Dāvanu karti ar kādu no Sistēmā pieļautajiem maksāšanas veidiem.
3.5. Izplatītājs var piedāvāt iespēju iegādāties Dāvanu karti, rezervējot to Sistēmā, un saņemot un apmaksājot ārpus Sistēmas. Tādā gadījumā dāvanu kartes pirkums ir noticis, kad Pircējs ir ieradies rezervācijā norādītajā Dāvanu kartes saņemšanas vietā tās darba laikā, un samaksājis tur par Dāvanu kartes pirkumu. Ja maksājums nav saņemts septiņu dienu laikā pēc rezervācijā norādītā saņemšanas datuma, tad Izplatītājam ir tiesības Sistēmā anulēt attiecīgo uzsākto Dāvanu kartes pirkumu, nebrīdinot pircēju par to.
3.6. Dāvanu karte, kas iegādāta 2020. gada 13. jūlijā vai vēlāk derīga 36 mēnešus no tās pirkuma dienas.
3.7. Dāvanu karte, kas iegādāta līdz 2020. gada 12.jūlijam (ieskaitot) ir derīga 12 mēnešus no tās pirkuma dienas.
3.8. Dāvanu kartēm, kas iegādātas sākot no 2020. gada 13.jūlija, var pagarināt derīguma termiņu par 12 mēnešiem pēc sākotnējā Dāvanu kartes derīguma termiņa beigām. Pagarināšanu var veikt viena mēneša laikā pēc sākotnējā Dāvanu kartes derīguma termiņa beigām, samaksājot Izplatītājam papildu maksu 25% vērtībā no Dāvanu kartes cenas tās iegādes brīdī. Pagarinot dāvanu karti tiks iegūta Dāvanu Serviss nomināla dāvanu karte tādā pašā vērtībā, kā Dāvanu karte iegādes brīdī. Ņemot vērā, ka Pakalpojumu un Dāvanu cenas mainās, Nomināla dāvanu karte negarantē iespēju saņemt tieši tādu pašu Pakalpojumu vai Dāvanu, kāda bija pieejama Dāvanu kartes iegādes brīdī, bet jebkuru Dāvanu serviss Pakalpojumu vai Dāvanu nomināla kartes vērtībā. Lai pagarinātu Dāvanu kartes termiņu, ir jāsazinās ar Izplatītāju un jāseko Izplatītāja norādēm.
3.9. Par dāvanu karti samaksāto naudu nevar atgūt (izņemot, ja Pircējs realizē atteikuma tiesības). Par dāvanu kartes summu netiek maksāti procenti.
3.10. Dāvanu karti var izlietot, lai samaksātu par vaučera pirkumu, ja pirkums tiek veikts Sistēmā.
3.11. Dāvanu karte nav derīga samaksai par Pakalpojumu pie Pakalpojuma sniedzēja. Dāvanu karte netiek pieņemta samaksai par vaučeru tajās tirdzniecības vietās, kurās vaučeru tirdzniecībai netiek izmantota Sistēma.
3.12. Dāvanu karte ir uzrādītāja dokuments, kuru var izlietot jebkura persona, kura zina dāvanu kartes kodu; pat ja sakarā ar šo kodu norādīts konkrēts tā saņēmēja vārds un uzvārds. Tādēļ Pircējs un jebkurš cits dāvanu kartes turētājs, kurš ir ieinteresēts izlietot Dāvanu karti, glabā noslēpumā Dāvanu kartes kodu. Pircējs un jebkurš cits Dāvanu kartes turētājs uzņemas visus riskus, kas saistīti ar Dāvanu kartes koda nozaudēšanu vai izpaušanu citām personām.
3.13. Izplatītājam nav pienākuma pārbaudīt ne tās personas identitāti, kura piedāvā izlietot Dāvanu karti, ne arī to, vai šī persona ieguvusi dāvanu kartes kodu tiesiskā ceļā.
3.14. Dāvanu kartes pircējs var atgūt nozaudēto dāvanu karti (tās kodu), ja attiecīgā Dāvanu karte (tās kods) vēl nav izmantots, un ja Pircējs personīgi ierodas pie Izplatītāja un pierāda savu kā Pircēja identitāti, un attiecīgās Dāvanu kartes pirkuma faktu.
3.15. Dāvanu kartes derīguma termiņš pārbaudāms Izplatītāja mājaslapā: www.davanuserviss.lv, ievadot attiecīgās Dāvanu kartes kodu.

 

4. Vaučera pirkums un piegāde.

4.1. Pirms pirkuma pircējs iepazīstas ar attiecīgā vaučera programmā ietvertajiem Pakalpojumiem Izplatītāja mājas lapā vai vaučeru tirdzniecības vietās izvietotajos vaučeru reklāmas materiālos.
4.2. Vaučera pirkums var notikt Sistēmā vai ārpus tās.
4.3. Vaučera pirkums Sistēmā ir noticis, kad pircējs ir pabeidzis pirkuma procedūru atbilstoši Sistēmā noteiktajam un ir autorizēts maksājums par šo vaučeru ar kādu no Sistēmā pieļautajiem maksāšanas veidiem, vai ar Dāvanu karti tās derīguma termiņa laikā.
4.4. Ja Pircējs samaksājis par vaučeru tā iegādes gaitā Sistēmā, tad vaučers tiek izsniegts, nosūtot vaučeru kā dokumentu ar uzdrukātu vaučera kodu ar pirkuma noformēšanas laikā norādīto piegādes veidu (var tikt piemērotas papildu izmaksas), vai nosūtot to uz pirkuma noformēšanas laikā norādīto vaučera saņēmēja e-pasta adresi. Vaučera piegādes veidu Pircējs izvēlas no Izplatītāja piedāvātajām iespējām.
4.5. Izplatītājs var piedāvāt iespēju iegādāties vaučeru, rezervējot to Sistēmā, un saņemot un apmaksājot ārpus Sistēmas. Tādā gadījumā vaučera pirkums ir noticis, kad Pircējs ir ieradies rezervācijā norādītajā vaučera saņemšanas vietā tās darba laikā, un samaksājis tur par Vaučera pirkumu. Ja maksājums nav saņemts septiņu dienu laikā pēc rezervācijā norādītā saņemšanas datuma, tad Izplatītājam ir tiesības Sistēmā anulēt attiecīgo uzsākto vaučera pirkumu, nebrīdinot pircēju par to.
4.6. Izplatītājs var piedāvāt iespēju iegādāties vaučeru ārpus Sistēmas Izplatītāja vai tā sadarbības partneru tirdzniecības vietās. Šādā gadījumā pirkums ir noticis, kad vaučera pārdevējs saņēmis vaučera pirkuma maksu no Pircēja.
4.7. Ja Pircējs maksā par vaučeru tā saņemšanas vietā, tad Pircējam pēc pirkuma cenas samaksas tiek izsniegts vaučers (dokuments ar uzdrukātu vaučera kodu), kurš izsniegšanas brīdī nav aktivizēts (nav derīgs). Šāds vaučers tiek aktivizēts 24 stundu laikā pēc brīža, kad par to saņemta samaksa.

 

5. Pircēja atteikuma tiesības un Atpakaļpirkuma tiesība

5.1. Ja Pircējs ir patērētājs Latvijas Republikā piemērojamo normatīvo aktu izpratnē, tad Pircējam ir normatīvajos aktos noteiktās atteikuma tiesības.
5.2. Papildus Pircējam normatīvajos aktos noteiktajām atteikuma tiesībām, jebkuram Pircējam ir tiesības 14 dienu laikā pēc vaučera pirkuma atteikties no tā un atprasīt no Izplatītāja par vaučeru samaksāto pirkuma cenu (turpmāk – Atpakaļpirkuma tiesība). Pircējam nav Atpakaļpirkuma tiesības, ja Pircējs pirms naudas atmaksāšanas Pircējam ir izlietojis attiecīgo vaučeru.
5.3. Ja Pircējs izlieto Atpakaļpirkuma tiesību, tad Izplatītājs atmaksā Pircējam tikai par vaučeru samaksāto pirkuma cenu. Izplatītājs neatlīdzina Pircējam ne vaučera piegādes izmaksas, ne arī jebkādas citas ar vaučera iegādi saistītās izmaksas.
5.4. Atpakaļpirkuma tiesība ir tikai Pircējam, bet ne Patērētājam vai jebkuram citam vaučera turētājam.
5.5. Lai realizētu Atpakaļpirkuma tiesību, Pircējs šo noteikumu 5.2. punktā noteiktajā termiņā iesniedz Izplatītājam rakstisku un parakstītu iesniegumu, kurā norāda attiecīgā vaučera kodu, savu vārdu, uzvārdu, savu bankas konta numuru un prasību atmaksāt par vaučera iegādi samaksāto pirkuma cenu. Pēc Izplatītāja pieprasījuma Pircējs sniedz Izplatītājam citu informāciju, ja tā nepieciešama maksājuma veikšanai.
5.6. Izplatītājam ir tiesības deaktivizēt vaučeru (padarīt to izmantošanai nederīgu) nekavējoties pēc Pircēja iesnieguma saņemšanas. Izplatītājs atmaksā Pircējam par vaučeru samaksāto pirkuma cenu desmit darba dienu laikā pēc visas Izplatītāja pieprasītās, maksājuma veikšanai nepieciešamās informācijas saņemšanas.
5.7. Atteikuma tiesības attiecībā uz Pakalpojumu, ja tādas pastāv saskaņā ar Latvijas Republikā piemērojamiem normatīvajiem aktiem, ir spēkā un ir realizējamas starp Patērētāju un Pakalpojuma sniedzēju.

6. Vaučera derīguma termiņš

6.1. Vaučers, kas iegādāts 2020. gada 13. jūlijā vai vēlāk, ir derīgs 36 mēnešus no tā pirkuma dienas, tajā skaitā pirmos 12 mēnešus kā Vaučers un atlikušos 24 mēnešus kā Vaučers, vai kā Dāvanu karte attiecīgā Vaučera nominālvērtībā, pēc Izplatītāja ieskatiem. Pēc pirmo 12 mēnešu termiņa beigām Vaučera turētājs sazinās ar Izplatītāju, lai noskaidrotu Vaučera statusu. Ja samaksai par vaučeru ir izmantota Dāvanu karte, tad attiecīgais vaučers ir derīgs līdz samaksai izmantotās Dāvanu kartes derīguma termiņa beigām. Ja samaksai ir izmantotas vairākas dāvanu kartes ar atšķirīgiem derīguma termiņiem, tad vaučers ir derīgs līdz agrākajam dāvanu kartes derīguma termiņam. Ja Vaučers iegādāts 2020. gada 13. jūlijā vai vēlāk, samaksai izmantojot Dāvanu karti, kuras derīguma termiņš ir 12 mēneši, tad Vaučers ir derīgs līdz attiecīgās Dāvanu kartes derīguma termiņa beigām (agrākajam termiņam), neraugoties uz šajā punktā iepriekš noteikto 36 mēnešu termiņu.
6.2. Vaučers, kas iegādāts līdz 2020. gada 12.jūlijam (ieskaitot) ir derīgi 12 mēnešus no tā pirkuma dienas.
6.3. Ja Vaučers iegādāts līdz 2020. gada 12.jūlijam, vai ja Vaučers iegādāts vēlāk, bet tā derīguma termiņš ir mazāks par 36 mēnešiem, tad tā turētājs (pircējs vai cita persona) var pagarināt šāda Vaučera derīguma termiņu par vēl 36 mēnešiem, skaitot no sākotnējā Dāvanu kartes derīguma termiņa beigām, ja Vaučera turētājs divu mēnešu laikā pēc sākotnējā Vaučera derīguma termiņa beigām samaksā Izplatītājam papildu maksu 25% no Vaučera cenas. Lai pagarinātu Vaučera termiņu, Vaučera turētājs sazinās ar Izplatītāju un seko Izplatītāja norādēm. Pagarinātajam Vaučera derīguma termiņam piemērojams šo noteikumu 6.1. punkts.
6.4. Vaučera derīguma termiņš un statuss pēc pirmo 12 mēnešu perioda beigām pārbaudāms Izplatītāja mājaslapā: www.davanuserviss.lv, ievadot attiecīgā Vaučera kodu.

7. Vaučera izlietošana

7.1. Izplatītājs nodrošina, lai Pakalpojuma sniedzējs pieņemtu vaučeru samaksai par Pakalpojumu attiecīgā vaučera derīguma termiņa laikā. Derīguma termiņā jāiestājas samaksas brīdim, t.i., vaučers jāreģistrē kā izlietots samaksai par Pakalpojumu. Vaučera atzīmēšana par “rezervētu” nepagarina derīguma termiņu.
7.2. Vaučers ir uzrādītāja dokuments, kuru var izlietot jebkura persona, kura zina vaučera kodu; pat ja sakarā ar šo kodu norādīts konkrēts tā saņēmēja vārds un uzvārds. Tādēļ Pircējs un jebkurš cits vaučera turētājs, kurš ir ieinteresēts izlietot vaučeru, glabā noslēpumā vaučera kodu. Pircējs un jebkurš cits vaučera turētājs uzņemas visus riskus, kas saistīti ar vaučera koda nozaudēšanu vai izpaušanu citām personām.
7.3. Izplatītājam nav pienākuma pārbaudīt ne tās personas identitāti, kura sazinās ar Izplatītāju sakarā ar vaučera izmantošanu, ne arī to, vai šī persona ieguvusi vaučera kodu tiesiskā ceļā.
7.4. Vaučera pircējs var atgūt nozaudēto vaučeru (tā kodu), ja attiecīgais vaučers (tā kods) vēl nav izlietots, un ja Pircējs personīgi ierodas pie Izplatītāja un pierāda savu kā Pircēja identitāti, un attiecīgā vaučera pirkuma faktu.
7.5. Vaučers, kuru Patērētājs piedāvā Pakalpojuma sniedzējam samaksai par Pakalpojumu, tiek atzīmēts kā “rezervēts”, tiklīdz tiešsaistē ir rezervēta Pakalpojuma sniegšana vai tiklīdz ir uzsāktas sarunas par Pakalpojuma sniegšanu un Pakalpojuma sniedzējam ir paziņots vaučera kods.
7.6. Vaučers, kuru Patērētājs piedāvā Pakalpojuma sniedzējam samaksai par Pakalpojumu, tiek atzīmēts kā “izlietots”, tiklīdz Pakalpojuma sniedzējam ir tiesības saņemt samaksu no Patērētāja par Pakalpojumu saskaņā ar līgumu, kurš noslēgts starp Patērētāju un Pakalpojuma sniedzēju.
7.7. Patērētājs piekrīt, ka Pakalpojuma sniedzējam ir tiesības saņemt samaksu, un izlietot šim nolūkam Patērētāja uzrādīto vaučeru arī tad, ja Pakalpojuma sniedzējs ir bijis gatavs sniegt Pakalpojumu, un tas nav saņemts, vai nav sniegts saskaņā ar Pakalpojuma sniedzēja noteikumiem Patērētāja dēļ.
7.8. Ne Izplatītājs, ne Pakalpojuma sniedzējs neatmaksā ne Pircējam, ne Patērētājam vaučera cenas daļu, ja Pakalpojuma sniegšanas cena ir bijusi mazāka par vaučera pirkuma cenu.
7.9. Par vaučeru samaksāto naudu nevar atgūt, izņemot gadījumus, kad Pircējs realizē šo noteikumu 5. sadaļā noteiktās tiesības. Par vaučera pirkuma cenu netiek maksāti procenti.

8. Pakalpojuma saņemšana

8.1. Pakalpojuma sniegšanas noteikumi Izplatītāja vietnē norādīti, lai no tiem Patērētājs iegūtu vispārīgu priekšstatu par attiecīgo Pakalpojumu un tā izmantošanas iespēju. Šī informācija var nebūt pilnīga. Izplatītāja vietnē norādītā informācija par Pakalpojumu nav uzskatāma par daļu no tā līguma noteikumiem, kuru Patērētājs slēdz ar Pakalpojuma sniedzēju. Lai saņemtu pilnīgu informāciju par Pakalpojuma izmantošanu, ar to saistītajām formalitātēm, tehniskajām, organizatoriskajām, veselības, un citām prasībām, un izdevumiem, Patērētājs patstāvīgi sazinās ar Pakalpojuma sniedzēju un noskaidro visu, ko Patērētājam nepieciešams zināt saskaņā ar Pakalpojuma saņemšanu.
8.2. Patērētājs apzinās un piekrīt, ka Patērētājs stājas līgumiskās attiecībās ar attiecīgo Pakalpojuma sniedzēju jau brīdī, kad Patērētājs rezervē Pakalpojuma izmantošanu.
8.3. Patērētājs piekrīt, ka Pakalpojuma sniedzējs var prasīt, lai Patērētājs parakstītu noteiktus dokumentus, kuri regulē Pakalpojuma sniegšanu un izmantošanu, tajā skaitā dokumentus, kuri ierobežo Pakalpojuma sniedzēja atbildību pret Patērētāju, un var atteikties sniegt Pakalpojumu, ja Patērētājs šādus dokumentus neparaksta. Ja Pakalpojums netiek sniegts šāda iemesla dēļ, un saskaņā ar Patērētāja un Pakalpojumu sniedzēja noslēgtā līguma noteikumiem Pakalpojuma sniedzējam ir tiesības uz samaksu, tad attiecīgais vaučers tiek izlietots šādai samaksai.
8.4. Patērētājs piekrīt, ka Pakalpojuma sniedzējs var atteikties sniegt Pakalpojumu, ja tā sniegšana attiecīgajos apstākļos apdraudētu Patērētāja vai citu personu dzīvību, veselību vai mantu.
8.5. Patērētājs ievēro un izpilda starp Patērētāju un Pakalpojumu sniedzēju noslēgto līgumu. Patērētājs prasa atbildību par Pakalpojuma neatbilstību noslēgtā līguma noteikumiem no Pakalpojuma sniedzēja. Patērētājs nevēršas ar šādām prasībām pret Izplatītāju.

9. Vaučera programma un tās izmaiņas

9.1. Izplatītājs nosaka vaučera programmu pēc saviem ieskatiem. Izplatītājs iespēju robežās nodrošina vaučera programmas nemainīgumu, taču negarantē to. Izplatītājs negarantē, ka jebkurš pakalpojums būs pieejams jebkurā laikā. Var būt pārtraukumi, pieejamība atkarīga no apstākļiem, sezonalitātes un pakalpojuma sniedzēja rīcības.
9.2. Izplatītājs var reklamēt noteiktu vaučera programmā iekļautu Pakalpojumu kā ieteicamo vaučera izlietošanas veidu (“ieteicamo dāvanu”). Šāds ieteikums nav saistošs ne Pircējam, ne Patērētājam, un attiecīgo vaučeru var izlietot jebkura šī vaučera programmā iekļautā Pakalpojuma apmaksai.
9.3. Vaučera programma var tikt sagatavota automātiski, saskaņā ar Izplatītāja noteiktiem algoritmiem, un tā var mainīties līdz brīdim, kad Pircējs uzsāk attiecīgā vaučera pirkuma procesu (piemēram, rezervē attiecīgo vaučeru saņemšanai un apmaksai klātienē, vai pievieno vaučeru savam pirkumu grozam Sistēmā).
9.4. Vaučera pirkuma uzsākšanas brīdī vaučera programmas sastāvs tiek fiksēts, un attiecīgo vaučera programmu identificē pēc attiecīgā vaučera koda. Pēc vaučera pirkuma uzsākšanas izplatītājs var mainīt programmu tikai tad, ja kāds Pakalpojuma sniedzējs pārtrauc Pakalpojuma sniegšanu, vai pārtrauc pieņemt Izplatītāja vaučerus Pakalpojuma apmaksai.
9.5. Nopirktā vaučera programmas aktuālais sastāvs noskaidrojams Izplatītāja mājas lapā www.davanuserviss.lv, ievadot attiecīgā vaučera kodu.
9.6. Ja kāds Pakalpojums nav pieejams, vai tiek izslēgts no vaučera programmas, tad vaučeru var izlietot cita Pakalpojuma apmaksai, tādēļ vaučers netiek apmainīts pret citu.
9.7. Izņēmuma kārtā, ja no vaučera programmas tiek izslēgts Pakalpojums, kuru Izplatītājs ieteicis kā attiecīgā vaučera izlietošanas veidu (“ieteicamo dāvanu”), un ja attiecīgais vaučers vēl nav atzīmēts kā “rezervēts” vai “izlietots”, tad Izplatītājs pēc Pircēja pieprasījuma apmaina attiecīgo vaučeru pret citu vaučeru ar tādu pašu vai mazāku nominālvērtību bez piemaksas, vai pret vaučeru ar lielāku nominālvērtību, Pircējam piemaksājot nominālvērtību starpību.
9.8. Izņēmuma kārtā, Izplatītājs var apmainīt vaučeru, kas vēl nav atzīmēts kā “rezervēts” vai “izlietots”, pret vaučeru ar citu vaučera programmu, ja to ir lūdzis Patērētājs, un ja Izplatītājs uzskata šādu apmaiņu par nepieciešamu. Šādā gadījumā Izplatītājam nav pienākuma apmainīt vaučeru pret citu vaučeru, kuram ir lielāka nominālvērtība.
9.9. Apmaiņā izsniegtā vaučera derīguma termiņš beidzas tajā pašā dienā, kad būtu beidzies apmaiņai iesniegtā vaučera derīguma termiņš.

10. PUŠU ATBILDĪBA

10.1. Par savu saistību nepildīšanu vai to nepienācīgu pildīšanu Puses ir atbildīgas Latvijas Republikas likumdošanas noteiktajā kārtībā.
10.2. Pircējs ir atbildīgs par to, lai dati, ko viņš sniedz, slēdzot Līgumu, būtu pareizi un pilnīgi.
10.3. Izplatītājs negarantē Vaučera norādītā pakalpojuma sniegšanas iespēju konkrētā Pircēja izvēlētā dienā.
10.4. Izplatītājs nav atbildīgs par Līguma pienācīgu pildīšanu tik, cik tas saistīts ar Pircēja vainu, ja tas Līguma slēgšanas laikā ir sniedzis nepatiesus, neprecīzus vai maldinošus datus vai nav sniedzis visus prasītos datus.
10.5. Izplatītājs nav atbildīgs par kaitējumu, kas nodarīts Vaučerā noteikto pakalpojumu sniegšanas laikā vai saistībā ar tiem. Pircējs apliecina, ka viņš zina: visu atbildību, kas saistīta ar pakalpojumu sniegšanu, uzņemas to sniedzēji.
10.6. Pircējs tās sūdzības, kas saistītas ar iegādātajiem Kuponiem un/vai Čekiem, kā arī sūdzības, kas saistītas ar saņemto pakalpojumu, adresē Izplatītājam, nosūtot tās uz elektroniskā pasta adresi: [email protected], izmantojot drošu elektronisko parakstu, vai papīra formātā uz Izplatītājam juridisko adresi. Neatbilstoši noformētas sūdzības, iebildumi vai pretenzijas, kas nav parakstītas ar drošu elektronisko parakstu, netiks izskatītas.
Gadījumā, ja Pircējam patstāvīgi neizdodas atrisināt konfliktu, vai arī, ja Pircējam vēl ir kādas papildus sūdzības
vai neskaidrības, Pircējam ir tiesības iesniegt Izplatītājam pretenziju, kas parakstīta, izmantojot drošu elektronisko parakstu, nosūtot to uz elektroniskā pasta adresi: [email protected] vai papīra formātā uz Izplatītājs juridisko adresi. Izplatītājs savu iespēju robežās veiks sazināšanos ar Pakalpojuma sniedzēju, noskaidros problēmjautājuma cēloņus un pieliks visas pūles, lai rastu problēmjautājuma pozitīvu risinājumu. Atbildes uz Pircēja rakstveidā iesniegtajām pretenzijām, Izplatītājs sniedz normatīvajos aktos noteiktajā termiņā un kārtībā.
10.7. Izplatītājs un Pakalpojuma sniedzējs neatbild par pazaudētu vai nozagtu Vučeru un/vai Dāvanu karti un tā rezultātā Pircējam nodarītajiem zaudējumiem. Pircējs ir pilnībā atbildīgs par saņemtā Vaučera un/vai Dāvanu kartes saglabāšanu un tā vai ar to saistītās informācijas nodošanu trešo personu rīcībā.
10.8. Puses nav atbildīgas par savu saistību neizpildi gadījumā, ja saistības nav izpildītas no Pušu gribas neatkarīgu iemeslu dēļ, ko izraisījuši apstākļi, kurus pārvarēt nav Pušu varā. Par Pusēm nepārvaramiem tiek uzskatīti apstākļi, kurus Puses iepriekš nav varējušas paredzēt un nav spējīgas ietekmēt. Puse var atsaukties uz nepārvaramiem apstākļiem tikai un vienīgi gadījumā, ja tā veikusi visas no tās atkarīgās darbības, lai izpildītu savas šajā Līgumā paredzētās saistības. Pēc neparedzēto un nepārvaramo apstākļu novēršanas Pusei ir pienākums nekavējoties turpināt savu līgumsaistību izpildi, tiktāl, ciktāl tas objektīvi iespējams.
10.9. Visa informācija, tai skaitā attēli, kas ir ievietota Sistēmā, ir ekskluzīvs Izplatītāja īpašums vai tiek izmantoti saskaņā ar īpašu darbu autora, tai skaitā, bet ne tikai, Pakalpojumu sniedzēja piekrišanu. Jebkāda kopēšana, izplatīšana, pārraidīšana, izvietošana, vai cita veida Sistēmas modificēšana bez iepriekšējas Izplatītāja piekrišanas ir aizliegta.

11. KONFIDENCIALITĀTE

11.1. Izplatītāja apņemas turēt noslēpumā un neatklāt trešajām personām Pircēja Pasūtījuma anketā sniegtos datus, (izņemot pakalpojumus sniedzošajām trešajām personām, ja tas nepieciešams, lai nodrošinātu pienācīgu un savlaicīgu Vaučera noteikto pakalpojumu sniegšanu). Šīs saistības nav piemērojamas, ja Pircēja datu atklāšana ir nepieciešama Latvijas Republikas tiesiskajos aktos paredzētajos gadījumos.

12. CITI NOSACĪJUMI

12.1. Puses skaidri saprot, ka tad, ja Pircējs saskaņā ar Līgumu esošās tiesības nodod trešajām personām, arī tām ir obligāti šī Līguma nosacījumi.
12.2. Noslēgtie līgumi to vēlākai apskatei mājas lapā netiek saglabāti.
12.3. Puses apņemas visu korespondenci viena otrai sūtīt pa elektronisko pastu, nepieciešamības gadījumā izmantojot drošu elektronisko parakstu, vai iesniegt rakstiski uz pušu Līgumā norādītajām adresēm.
Pircēja rekvizīti ir norādīti pieteikuma anketā, bet Izplatītāja rekvizīti ir zemāk norādīti:
SIA “ DĀVANU SERVISS ”
Adrese: Miera iela 15-4, Rīga, LV-1001;
Uzņēmuma kods: 40003988724;
PVN maksātāja kods: LV40003988724;
Tālrunis: 2669 9899;
E-pasta adrese: [email protected];
Konta nr. LV28HABA0551019765979, “Swedbank”, A/S.
12.4. Visas ar Līguma izpildi saistītās nesaskaņas Puses apņemas risināt sarunu ceļā. Ja strīdi vai nesaskaņas, kas radušies Līguma pildīšanas dēļ, netiek atrisināti sarunu ceļā 30 dienu laikā pēc rakstiska iesnieguma iesniegšanas, tie risināmi Latvijas Republikas tiesā Latvijas Republikas tiesisko aktu noteiktajā kārtībā.
12.5. Izplatītājam ir tiesības vienpusēji izdarīt grozījumus šajā Līgumā pēc saviem ieskatiem. Izmaiņas Līgumā stājas spēkā ar brīdi, kad tās ir publicētas Sistēmā, tādejādi Pircējam ir pienākums iepazīties ar šo Līgumu pirms katras nākamās Līguma noslēgšanas. Šī Līguma izmaiņas neattieksies uz tiem Līgumiem, kas noslēgti starp Pircēju un Izplatītāju līdz attiecīgo izmaiņu stāšanās spēkā.
12.6. Visi iepriekšminētie derīguma termiņi un apmaiņas noteikumi neattiecas uz akcijām, kurām var tikt piemēroti individuāli derīguma termiņi, kas ir īsāki un uz kuriem neattiecas pagarināšanas nosacījumi, kā arī citi apmaiņas nosacījumi. Katras akcijas noteikumi ir aprakstīti konkrētas akcijas nolikumā.