Ieplāno vasaras piedzīvojumus! Atlaides līdz 46%
Izvēlne

Noteikumi sadarbības partneriem

Līgums nr.

Rīgā,

Izplatītājs: SIA “Dāvanu serviss”, adrese Miera iela 15-4, Rīga, LV-1011, reģistrācijas Nr. 40003988724, PVN reģistrācijas Nr.LV40003988724, banka: AS” “Swedbank”, BIC/SWIFT kods: HABALV22, IBAN: LV28HABA0551019765979, kuru pārstāv __________________. Pasūtītāja pārstāvis Līguma izpildei ir ________________________, tālrunis ______________.

1. Līguma priekšmets
1.1. Izplatītājs veido vairāku mērķu vaučeru (turpmāk – vaučeri) programmas – pakalpojumu sarakstus, par kuriem patērētāji var norēķināties ar attiecīgo vaučeru, iekļauj Pakalpojuma sniedzēja pakalpojumu (turpmāk – Pakalpojums) kā vienu no pakalpojumiem to vaučeru programmās, kurās uzskata par piemērotu, reklamē gan šos vaučerus, gan atsevišķus to izmantošanas veidus, izdod un izplata vaučerus, organizē vaučeru pārdošanu, saņem naudu no vaučeru pircējiem un samaksā Pakalpojuma sniedzējam par to Pakalpojumu, par kura sniegšanu Pakalpojuma sniedzējs pieņēmis vaučeru kā atlīdzību.
1.1.1. Vairāku mērķu vaučers ir definēts Eiropas Savienības Padomes direktīvas (ES) 2016/1065 (2016. gada 27. jūnijs), ar ko attiecībā uz vaučeriem piemērojamo režīmu groza Direktīvu 2006/112/EK, 1. pantā.
1.1.2. Vaučeru programma ir Izplatītāja veidots dažādu preču un pakalpojumu saraksts, par kuru piegādi vai sniegšanu patērētājs var norēķināties ar attiecīgo vaučeru.
1.2. Pakalpojuma sniedzējs pieņem vaučerus kā samaksu par patērētājam sniegto Pakalpojumu un samaksā Izplatītājam šajā līgumā noteikto atlīdzību – komisijas maksu.
1.3. Patērētājs šī līguma izpratnē ir jebkura persona, no kuras Pakalpojumu sniedzējs pieņem vaučeru kā samaksu par Pakalpojumu.
1.4. Pasūtītāja piedāvājumi Izplatītāja mājaslapā (www.davanuserviss.lv) tiek ranžēti, izpildoties diviem galvenajiem parametriem: pārdošanas apjomam un pārdošanas vērtībai par katru iegādi, ņemot vērā laika samazināšanos. Tādējādi sadarbības partnera piedāvājuma izkārtojums sadaļās “Populārākās dāvanas”, “Izdevīgi piedāvājumi” var tikt izvietots sākumā, izpildoties iepriekš minētajiem parametriem, ko fiksē Izplatītāja sistēma automātiski.

2. Pakalpojums
2.1. Pakalpojuma sniedzēja Pakalpojums, kuru var apmaksāt ar vaučeru, un Pakalpojuma cena un komisijas maksa Izplatītājam sakarā ar šo Pakalpojumu norādīta šī līguma pielikumos, kurus līdzēji noslēdz rakstiski. Līdzēji var vienoties par vairāku Pakalpojumu apmaksāšanu atbilstoši šī līguma noteikumiem.
2.1.1. Ja līdzēji, norēķinoties par noteiktu Pakalpojumu, atskaitēs piemērojuši vienu un to pašu Pakalpojuma cenu un komisijas maksu trīs reizes pēc kārtas, tad uzskatāms, ka līdzēji ir vienojušies par attiecīgā Pakalpojuma apmaksāšanu ar vaučeru un šādu attiecīgā Pakalpojuma cenu un komisijas maksu.
2.2. Pakalpojuma sniedzējs iesniedz Izplatītājam detalizētu informāciju par Pakalpojumu piecu dienu laikā pēc Izplatītāja pieprasījuma. Pakalpojuma sniedzējs norāda gan to informāciju par Pakalpojumu, kuru Pakalpojuma sniedzējs parasti sniedz Pakalpojuma saņēmējiem, gan arī citu, Izplatītāja pieprasītu un Pakalpojumu raksturojošu informāciju; pat ja tā parasti netiek sniegta Pakalpojuma pircējiem. Izplatītāja pieprasījums jo īpaši var attiekties uz šādu informāciju:
2.2.1. Pakalpojumā ietilpstošās lietas – Pakalpojuma sniedzēja darbības, nodrošinātais aprīkojums, palīglīdzekļi un citas iespējas, kuras kopumā veido Pakalpojumu;
2.2.2. priekšnoteikumus, kuri jāizpilda Pakalpojuma saņēmējam, lai tas varētu izmatot Pakalpojumu;
2.2.3. ierobežojumus pakalpojuma izmantošanai un apstākļus, kuriem pastāvot, Pakalpojums netiek sniegts;
2.2.4. ar Pakalpojuma saņemšanu saistītie Pakalpojuma saņēmēja izdevumi, kuri jāapmaksā papildus Pakalpojuma cenai;
2.2.5. ar Pakalpojuma saņemšanu saistītie būtiskākie Pakalpojuma saņēmēja riski un apdraudējumi;
2.2.6. Pakalpojuma cenu, par kuru Pakalpojuma sniedzējs sniedz Pakalpojumu, ja šī cena atšķiras no šī līguma pielikumā norādītas attiecīgā Pakalpojuma cenas;
2.2.7. Pakalpojuma apmaksas vispārējos noteikumus, jo īpaši noteikumus par to, kad Pakalpojuma saņēmējam rodas pienākums maksāt par Pakalpojumu.
2.3. Pakalpojuma sniedzējs paziņo Izplatītājam par būtiskām izmaiņām Pakalpojuma sniedzēja iepriekš sniegtajā informācijā par Pakalpojumu, tiklīdz šādas izmaiņas kļūst zināmas. Visa informācija, kuru Pakalpojuma sniedzējs sniedz Izplatītājam par Pakalpojumu saskaņā ar šī līguma 2.2.un 2.3. punktu, veido Pakalpojuma Aprakstu.
2.4. Pakalpojuma sniedzējs paziņo Izplatītājam par Pakalpojuma sniegšanas pārtraukšanu, tiklīdz Pakalpojuma sniedzējs uzzina par apstākļiem, kuri šo pārtraukšanu. Ja Pakalpojuma sniegšanas pārtraukšana nav saistīta ar ārkārtēju notikumu, tad Pakalpojuma sniedzējs paziņo par to Izplatītājam vismaz 30 dienas pirms pārtraukšanas.  

3. Vaučers, tā tehniskā realizācija 
3.1. Vaučers kā norēķinu instruments pastāv kā Izplatītāja noteikta formāta kods – burtu un skaitļu virkne. Vaučeru izdod Izplatītājs.
3.2. Katrs vaučers ir saistīts ar noteiktu vaučera programmu – Izplatītāja noteiktu pakalpojumu sarakstu, kuru apmaksai var izlietot attiecīgo vaučeru.
3.3. Izplatītājs nosaka vaučera programmas saturu pēc saviem ieskatiem. Pakalpojumu sniedzēja Pakalpojums var tikt iekļauts jebkurā Izplatītāja veidotajā vaučera programmā, vai netik tajā iekļauts, pēc Izplatītāja ieskatiem.
3.4. Vaučers nav personalizēts. Jebkādas personas vārda vai nosaukuma norādīšana uz vaučera vai uz tā nesēja, vai sakarā ar to neliedz tiesības izlietot šo vaučeru citai personai, kura ir faktiskais vaučera turētājs. Pakalpojuma sniedzējs neatsaka vaučera pieņemšanu Pakalpojuma apmaksai tādēļ, ka uz vaučera vai sakarā ar to norādīts nevis tā patērētāja vārds vai nosaukums, kurš iesniedz vaučeru Pakalpojuma apmaksai, bet kādas citas personas vārds vai nosaukums.
3.5. Izplatītājs var izplatīt vaučeru jebkādā veidā, kurš ļauj paziņot attiecīgo kodu patērētājam, pēc Izplatītāja ieskatiem, tajā skaitā:
3.5.1. vaučera kods var būt izdrukāts uz fiziska nesēja, kurš tiek izplatīts pārdošanas vietā;
3.5.2. vaučera kodu var nosūtīt elektroniski kā cilvēkam nolasāmu burtu un skaitļu virkni uz vaučera pircēja norādītu e-pasta adresi var izmantojot citu saziņas līdzekli.
3.6. Vaučers tā pārdošanas vai piegādes brīdī nav aktivizēts. Izplatītājs aktivizē vaučeru tikai pēc tam, kad ir saņēmis samaksu par šo vaučeru. Izplatītājs var atcelt vaučera aktivizāciju, kamēr vaučers nav izlietots samaksai par Pakalpojumu. Vaučera aktivizācija beidzas brīdī, kad Uzskaites sistēmā tiek veikta atzīme par tā izlietošanu samaksai par kādu no attiecīgā vaučera programmā iekļautajiem pakalpojumiem.
3.7. Uz vaučera norādītā nominālvērtība ir summa, kuru vaučera pircējs samaksā Izplatītājam par vaučeru.
3.8. Izplatītājs nodrošina vaučeru uzskaites datorsistēmas un datu bāzes (turpmāk – Uzskaites sistēma) darbību, un nodrošina Pakalpojuma sniedzējam piekļuvi Uzskaites sistēmai, ciktāl piekļuve nepieciešama lai pārliecinātos par vaučera aktivizēšanu, lai reģistrētu Uzskaites sistēmā vaučera izlietošanu Pakalpojuma apmaksai un lai saņemtu no Uzskaites sistēmas informāciju par Pakalpojuma sniedzēja Pakalpojuma apmaksai izlietotajiem vaučeriem.

4. Vaučera pieņemšana Pakalpojuma apmaksai
4.1. Pakalpojuma sniedzējam ir pienākums pieņemt aktivizētu un neizlietotu vaučeru kā samaksu par to Pakalpojumu, kurš iekļauts attiecīgā vaučera programmā. Pakalpojuma sniedzējs nedrīkst atteikties no šāda Pakalpojuma sniegšanas, izņemot gadījumus, kad Pakalpojumu objektīvu apstākļu dēļ nav iespējams sniegt, ievērojot Pakalpojuma Aprakstu. Pakalpojuma sniedzējs nedrīkst atteikt Pakalpojuma sniegšanu, sniegt Pakalpojumu samazinātā apjomā vai ar citādi ierobežotiem noteikumiem tādēļ, ka samaksai par Pakalpojumu patērētājs piedāvā vaučeru.
4.2. Pakalpojuma sniedzējs pieņem vaučeru kā pilnīgu samaksu par attiecīgā vaučera programmā iekļauto Pakalpojumu no jebkuras personas, kura to uzrāda Pakalpojuma sniedzējam. Pakalpojuma sniedzējs nedrīkst pieprasīt ne no vienas personas piemaksu par to Pakalpojumu, kura apmaksai Pakalpojuma sniedzējam jāpieņem vaučers.
4.3. Pakalpojuma sniedzējs drīkst pieņemt tikai Izplatītāja aktivizētus vaučerus kā samaksu par Pakalpojumu. Pakalpojuma sniedzējs tieši pirms vaučera pieņemšanas Pakalpojuma apmaksai ieskatās Uzskaites sistēmā un noskaidro, vai patērētāja piedāvātais vaučers ir aktivizēts.
4.3.1. Ja Pakalpojuma sniedzējs pieņem neaktivizētu vaučeru kā samaksu par Pakalpojumu, tad Izplatītājs nemaksā Pakalpojuma sniedzējam par attiecīgo Pakalpojumu.
4.4. Pakalpojuma sniedzējs var Uzskaites sistēmā atzīmēt aktivizētu vaučeru kā “rezervētu” vai kā “izlietotu”.
4.4.1. Ja vaučers tiek atzīmēts kā rezervēts, tad šo vaučeru ir iespējams izlietot vienīgi Pakalpojumu apmaksai.
4.4.2. Ja vaučers tiek atzīmēts kā izlietots, tad tas uzskatāms par pilnībā izlietotu attiecīgā vaučera programmā iekļautā Pakalpojuma apmaksai.
4.5. Ja Pakalpojuma sniedzējs neatbilstoši šim līgumam atzīmējis vaučeru kā rezervētu vai izlietotu, tad Pakalpojuma sniedzējs nekavējoties veic atbilstošu labojumu Uzskaites sistēmā. Ja patērētājs vēršas pie Izplatītāja ar iebildumiem, sūdzību vai prasību no kuras izriet, ka patērētājs apstrīd Pakalpojuma sniedzēja veikto atzīmi par vaučera rezervēšanu vai izlietošanu, tad Pakalpojuma sniedzējs piegādā Izplatītājam visus pierādījumus par to, ka Pakalpojuma sniedzējs atzīmi veicis pamatoti.
4.6. Pakalpojuma sniedzējs sniedz ar vaučeru apmaksātu Pakalpojumu patērētājam tikai pēc tam, kad Pakalpojuma sniedzējs atzīmējis attiecīgo vaučeru kā rezervētu vai kā izlietotu samaksai par šo Pakalpojumu. Pakalpojuma sniedzējs apzinās, ka ja Pakalpojuma sniedzējs atliek minēto vaučera atzīmēšanu uz vēlāku laiku, tad starplaikā šo vaučeru var atzīmēt kā rezervētu vai izlietotu cita pakalpojuma apmaksai. Pakalpojuma sniedzējs uzņemas visus riskus, kas saistīti ar novēlotu vaučera rezervēšanas vai izlietošanas atzīmēšanu Uzskaites sistēmā.
4.7. Pakalpojumu sniedzējs pieņem vaučeru kā samaksu par Pakalpojumu vienu reizi un pilnā apmērā; nav pieļaujama vaučera daļēja izlietošana.
4.8. Pakalpojuma sniedzējs pieņem vaučeru kā samaksu tikai par to Pakalpojumu, kurš iekļauts attiecīgā vaučera programmā.
4.9. Pakalpojumu sniedzējs nepiedāvā un nepiešķir patērētājiem atlaides par Pakalpojumu sniedzēja sniegtajiem pakalpojumiem (gan vaučera programmā iekļautajiem, gan citiem), kuras būtu saistītas ar to, ka patērētājs izlieto vaučeru, lai samaksātu par Pakalpojumu.
4.10. Ja Pakalpojuma sniedzējs piedāvā patērētājam pakalpojumus, kuri ir saistīti ar Pakalpojumu, bet nav iekļauti Pakalpojumā saskaņā ar Pakalpojuma Aprakstu (turpmāk – papildu pakalpojumi), tad Pakalpojuma sniedzējs skaidri norāda un, ja nepieciešams, izskaidro patērētājam, atšķirību starp Pakalpojumu un papildu pakalpojumiem, un to, ka papildu pakalpojumi nav apmaksājami ar vaučeru. Pakalpojuma sniedzējs var sniegt papildu pakalpojumus par maksu, taču nedrīkst atteikties sniegt Pakalpojumu tādēļ, ka patērētājs atteicies iegādāties papildu pakalpojumus.
4.11. Pakalpojuma sniedzējs var reģistrēt vaučeru kā izlietotu līdz vaučera derīguma termiņa beigām. Derīguma termiņš redzams Sistēmā. Izplatītājs nemaksā Pakalpojuma sniedzējam par vaučeriem, kuri atzīmēti kā izlietoti pēc derīguma termiņa beigām, pat ja tie atzīmēti kā reģistrēti derīguma termiņa laikā.
4.12. Pakalpojuma sniedzējs nodrošina, lai vaučers, kurš atzīmēts kā “rezervēts” netiktu izpausts nevienai citai personai. Pakalpojuma sniedzējs nodrošina, lai nevienai personai netiktu izpausts vaučera kods pēc tam, kad atcelta atzīme par attiecīgā vaučera izlietošanu. Šo noteikumu mērķis ir nodrošināt, lai pēc vaučera rezervācijas vai izlietošanas atcelšanas vaučeru nevarētu izlietot cita persona, kura varētu uzzināt vaučera kodu.

5. Atlīdzība par šī līguma izpildi
5.1. Pakalpojuma sniedzējs maksā Izplatītājam komisijas maksu par Izplatītāja sniegtajiem pakalpojumiem, kuru rezultātā patērētāji iegādājas Pakalpojumus no Pakalpojumu sniedzēja. Komisijas maksa sakarā ar katru Pakalpojumu ir procenti no Pakalpojuma cenas, kas noteikta attiecīgajā šī līguma pielikumā.
5.2. Atlīdzība, kas aprēķināta atbilstoši šī līguma 5.1. punktam ietver pievienotās vērtības nodokli tādā apmērā, kāds attiecīgajā laikā maksājams par Izplatītāja pakalpojumiem saskaņā ar piemērojamo likumu noteikumiem.
5.3. Izplatītājs iesniedz Pakalpojumu sniedzējam rēķinu par komisijas maksas summu līdz termiņam, kāds noteikts atlīdzības samaksai par Pakalpojumiem šī līguma 6.8. punktā.

6. Pakalpojumu uzskaite un apmaksa
6.1. Izplatītājs samaksā Pakalpojuma sniedzējam par katru Pakalpojumu, kura apmaksai Pakalpojuma sniedzējs no patērētāja pieņēmis Izplatītāja izdotu vaučeru (turpmāk – Apmaksājamais Pakalpojums). Par katru Apmaksājamo Pakalpojumu Izplatītājs maksā Pakalpojuma sniedzējam tādu atlīdzību, kāda par šo Pakalpojumu nolīgta attiecīgajā šī līguma pielikumā. Nolīgtā cena ir spēkā bez termiņa ierobežojuma un to var grozīt tikai ar līdzēju vienošanos.
6.2. Pakalpojuma sniedzējs var tam pašam Pakalpojumam noteikt citu cenu vai atlaides, kuras piemēro Pakalpojuma vispārējai pārdošanai. Pakalpojuma sniedzējs paziņo Izplatītājam par Pakalpojuma cenas un atlaižu izmaiņām divu darba dienu laikā pēc tam, kad Pakalpojuma sniedzējs par tām nolēmis; pat ja tās vēl nav izziņotas vai stājušās spēkā.
6.3. Vaučera pieņemšana Pakalpojuma apmaksai konstatējama atbilstoši Uzskaites sistēmā reģistrētajiem datiem. Līdzēji vienojas, ka Uzskaites sistēmā reģistrētie dati ir ticami un tos var labot tikai šajā līgumā noteiktajos gadījumos.
6.4. Izplatītājs ik mēnesi līdz mēneša 10. datumam nosūta Uzskaites sistēmā automātiski radītu atskaiti uz šajā līgumā norādīto Pakalpojumu sniedzēja e-pasta adresi, vai uz citu adresi, kuru Pakalpojuma sniedzējs norādījis Uzskaites sistēmā kā Pakalpojuma sniedzēja e-pasta adresi, vai dara to pieejamu izdrukāšanai, vai elektroniskai lejupielādei Uzskaites sistēmā, Pakalpojuma sniedzēja lietotāja kontā.
6.5. Ja Pakalpojuma sniedzējs nav veicis labojumus Uzskaites sistēmas datos trīs darba dienu laikā pēc atskaites nosūtīšanas Pakalpojuma sniedzējam, tad uzskatāms, ka Pakalpojuma sniedzējs atzīst atskaitē norādītās ziņas un aprēķināto atlīdzību par pareizu.
6.5.1. Pakalpojuma sniedzējs var parakstīt atskaiti un iesniegt parakstītas atskaites eksemplāru Izplatītājam, ja uzskata ka atskaites apstiprināšanu nepieciešams noformēt rakstiski. Tomēr šāda parakstīšana nav obligāta un atteikums parakstīt atskaiti nav uzskatāms par iebildumiem pret atskaites saturu.
6.6. Izplatītājs samaksā Pakalpojuma sniedzējam atlīdzību, kas norādīta atskaitē kā Pakalpojuma sniedzējam izmaksājamā summa desmit dienu laikā pēc atskaites izsūtīšanas Pakalpojuma sniedzējam.
6.7. Atskaite par pakalpojuma sniegšanu, ja tajā norādīti visi nepieciešamie rekvizīti, uzskatāma arī par Pakalpojuma sniedzēja rēķinu Izplatītājam par Pakalpojumu sniedzējam pienākošos atlīdzību. Tomēr Izplatītājs var prasīt, lai Pakalpojuma sniedzējs iesniedz Izplatītājam likumā noteiktām prasībām atbilstošu rēķinu. Pakalpojuma sniedzējs iesniedz Izplatītājam šādu rēķinu piecu darba dienu laikā pēc pieprasījuma saņemšanas.
6.8. Pakalpojumu sniedzējam nav nekādu tiesību uz ieņēmumiem, kurus Izplatītājs saņem no vaučeru pircējiem par vaučeriem kuri netiek izmantoti Pakalpojuma apmaksai; pat ja šādi vaučeri reklamēti, pieminot, vai pat izceļot, iespēju izmantot tos Pakalpojuma apmaksai.
6.9. Pakalpojuma sniedzējs rakstiski paziņo Izplatītājam, tiklīdz mainās Pakalpojuma sniedzēja kā pievienotās vērtības nodokļa maksātāja statuss (Pakalpojuma sniedzējs tiek iekļauts šī nodokļa maksātāju reģistrā, vai izslēgts no tā), vai tiklīdz Pakalpojuma sniedzējam kļūst zināms par apstākļiem, kuri var mainīt tā statusu (piemēram, Pakalpojuma sniedzējs nolēmis iesniegt iesniegumu vai saņēmis brīdinājumu par minētā statusa izmaiņām. Pakalpojuma sniedzējs iesniedz šādu paziņojumu Izplatītājam divu darba dienu laikā pēc tam, kad Pakalpojuma sniedzējs uzzinājis par izmaiņām, vai par apstākļiem, kuri var tās izraisīt.

7. Atbildība pret patērētāju
7.1. Pakalpojuma sniedzējs sniedz patērētājam Pakalpojumu, nodrošina Pakalpojuma nekaitīgumu un atbilstību ar patērētāju noslēgtā līguma noteikumiem, kuri patērētājam nedrīkst būt nelabvēlīgāki par tiem, kādi norādīti Pakalpojuma Aprakstā. Pakalpojuma sniedzējs nodrošina normatīvajos aktos noteikto patērētāja tiesību ievērošanu un atbild par patērētāja tiesību pārkāpumiem Pakalpojuma sniegšanas gaitā. Attiecībās ar patērētāju, Pakalpojuma sniedzējs ir “pakalpojuma sniedzējs” Patērētāju tiesību aizsardzības likuma izpratnē.
7.2. Pakalpojuma sniedzējs patstāvīgi un uz sava rēķina reģistrē savu darbību, saņem nepieciešamās atļaujas, apmaksā ar tā darbību saistītos izdevumus.
7.3. Lai arī Izplatītājam ir pienākums samaksāt Pakalpojuma sniedzējam par Pakalpojumu, kura apmaksai Pakalpojuma sniedzējs pieņem vaučeru, tomēr Izplatītājs nepiedalās Pakalpojuma sniedzēja līgumā ar patērētāju un šajās attiecībās uzskatāms par trešo personu.
7.4. Līdzēji vienojas, ka šī līguma izpildes gaitā tie nenodos viens otram nekādus patērētāju personas datus, cik vien šo noteikumu iespējams ievērot, nepārkāpjot kādu citu šī līguma noteikumu vai likuma normu. Līdzēji apliecina, ka Pakalpojuma apmaksai ar vaučeriem un norēķinu vajadzībām starp līdzējiem nav nepieciešams zināt ne tās personas datus, kura apmaksājusi vaučeru, ne arī tās personas datus, kura izmantojusi vaučeru Pakalpojuma apmaksai. Šī līguma izpildei neviens līdzējs neveic patērētāju personas datu apstrādi otra līdzēja uzdevumā. Katrs līdzējs patstāvīgi, kā personas datu apstrādes pārzinis nodrošina personas datu apstrādes likumību savā uzņēmumā.

8. Materiālu izmantošanai reklāmā
8.1. Ja līdzēji vienojušies par Pakalpojuma reklamēšanu kontekstā ar noteiktu vaučera programmu, turpmāk – Reklāma, tad Pakalpojuma sniedzējs nodrošina Izplatītāju ar labas vizuālās un tehniskās kvalitātes attēliem, video materiāliem un rediģētiem tekstiem kurus var izmantot Reklāmā.
8.2. Izplatītājam ir tiesības pēc saviem ieskatiem izmantot vaučeru reklāmā jebkuru daļu no Pakalpojuma Aprakstā sniegtās informācijas. Izplatītājam nav jāsaskaņo ar Pakalpojuma sniedzēju izmantotā informācija, ja Izplatītājs tajā nav veicis būtiskas satura izmaiņas. Ja Izplatītāja sagatavotajā reklāmā paredzēts sniegt informāciju par Pakalpojumu kura būtiski atšķiras no Pakalpojuma aprakstā sniegtās, tad Izplatītājs saskaņo sniedzamo informāciju ar Pakalpojuma sniedzēju pirms šīs informācijas izplatīšanas.
8.3. Pakalpojuma sniedzējs nodrošina, lai tā sniegtos materiālus būtu iespējams tiesīgi izmantot Reklāmā, Izplatītājam nemaksājot atlīdzību nevienai personai par šādu izmantošanu. Cita starpā, Pakalpojuma sniedzējs nodrošina sekojošo:
8.3.1. tiesības izmantot Pakalpojuma sniedzēja dotos, ar autortiesībām vai blakustiesībām aizsargātos darbus Reklāmā visas pasaules teritorijā, visu laiku kamēr attiecīgais Pakalpojums ir iekļauts šajā vaučera programmā;
8.3.2. tiesības attēlot Reklāmā jebkuru personu, kura attēlota materiālos, kurus Pakalpojuma sniedzējs iesniedzis Izplatītājam izmantošanai Reklāmā;
8.3.3. tiesības izmantot Reklāmā fiziskas personas vārdu (arī uzvārdu) un balss ierakstu, kas iekļauts materiālos, kurus sniedzējs iesniedzis Izplatītājam izmantošanai Reklāmā.
8.4. Pakalpojuma sniedzējs sagādā no trešajām personām tiesības un atļaujas, kas nepieciešamas, lai Pakalpojuma sniedzējs izpildītu šī līguma 8.2. punktā noteikto.
8.5. Izplatītājs nemaksā Pakalpojuma sniedzējam atlīdzību par Pakalpojuma sniedzēja iesniegto materiālu izmantošanu Reklāmā.
8.6. Pakalpojuma sniedzējs nodrošina par to, lai jebkura informācija, kuru Pakalpojuma sniedzējs sniedz Izplatītājam par Pakalpojumu, atbilstu patiesībai. Izplatītājam ir tiesības paļauties uz Pasūtītāja sniegtās informācijas patiesīgumu. Izplatītājam nav jāpārbauda Pakalpojuma sniedzēja sniegtā informācija.

9. Līguma termiņš, Pakalpojuma un līguma izbeigšana, grozīšanas kārtība
9.1. Šis līgums stājas spēkā tā parakstīšanas brīdī un ir spēkā līdz tā uzteikšanai.
9.2. Pakalpojuma sniedzējs var uzteikt šo līgumu attiecībā uz noteiktu Pakalpojumu, iesniedzot Izplatītājam rakstisku un Pakalpojumu sniedzēja parakstītu uzteikumu. Pakalpojuma sniedzējs turpina sniegt attiecīgo Pakalpojumu patērētājiem un pieņemt vaučerus kā samaksu par Pakalpojumu 12 mēnešus pēc tam, kad Izplatītājs saņēmis šādu Pakalpojumu sniedzēja uzteikumu. Ja Pakalpojuma sniedzējs uzteikumā norādījis ilgāku Pakalpojuma sniegšanas termiņu, tad piemērojams Pakalpojuma sniedzēja norādītais termiņš. Pakalpojuma sniedzējs ievēro šos noteikumus jebkurā gadījumā, kad tas aptur vai izbeidz Pakalpojuma sniegšanu gadījumos, kuriem nav piemērojams šī līguma 9.3. punkts.
9.3. Pakalpojuma sniedzējs rakstiski paziņo Izplatītājam par katru gadījumu, kad Pakalpojuma sniegšana apturēta uz nenoteiktu laiku vai izbeigta sakarā ar apstākļiem, kuri nav atkarīgi no Pakalpojuma sniedzēja (turpmāk – piespiedu izbeigšana), tiklīdz šāda piespiedu izbeigšana notikusi, vai tiklīdz Pakalpojuma sniedzējs uzzinājis, ka tā ir noteikti paredzama. Par apstākļiem, kuri nav atkarīgi no Pakalpojuma sniedzēja, var tikt uzskatīti gadījumi, kad būtiski bojāta vai gājusi bojā Pakalpojumu sniegšanai nepieciešamā infrastruktūra, ir paredzama vai ir uzsākta Pakalpojuma sniedzēja maksātnespēja vai piespiedu likvidācija, ir paredzams vai ir stājies spēkā aizliegums Pakalpojuma sniedzējam sniegt Pakalpojumu, un tamlīdzīgi. Paziņojumā Pakalpojuma sniedzējs norāda apstākļus, kuru dēļ notikusi vai paredzama piespiedu izbeigšana, un laiku, kad tā notikusi vai kad tā paredzama.
9.4. Izplatītājs izslēdz Pakalpojumu no visām vaučeru programmām kurās Pakalpojums bijis iekļauts, un veic atbilstošas izmaiņas vaučeru un vaučeru programmu reklāmas materiālos un noformējumā 30 dienu laikā pēc šī līguma 9.1. punktā noteiktā uzteikuma vai šī līguma 9.3. punktā noteiktā paziņojuma saņemšanas.
9.5. Izplatītājam ir tiesības pēc saviem ieskatiem izslēgt Pakalpojumu no jebkuras vaučeru programmas, kurā Izplatītājs to iekļāvis, vai izbeigt šādas vaučeru programmas darbību. Par šādu izslēgšanu Izplatītājs paziņo Pakalpojuma sniedzējam līdz 30. dienai pirms dienas, kad stājas spēkā attiecīgās izmaiņas vaučera programmā. Paziņojumā Izplatītājs norāda datumu, no kura Pakalpojums izslēgts no attiecīgās vaučeru programmas. Pakalpojuma sniedzējs turpina pieņemt vaučerus samaksai par attiecīgo Pakalpojumu 12 mēnešus pēc dienas, kad stājas spēkā attiecīgās izmaiņas vaučera programmā .
9.6. Katrs līdzējs var izbeigt šo līgumu, iesniedzot otram līdzējam rakstisku un parakstītu uzteikumu pēc tam, kad visi Pakalpojumi ir izslēgti no vaučeru programmām saskaņā ar šī līguma 9.4. vai 9.5. punktu, un ir beidzies termiņš kura laikā Pakalpojuma sniedzējam ir pienākums pieņemt vaučerus samaksai par Pakalpojumiem. Līgums ir izbeigts brīdī, kad otrs līdzējs saņem šādu uzteikumu.
9.7. Ja šī līguma 9.6. punktā noteiktā uzteikuma saņemšanas brīdī ir Pakalpojumi, kuri nav izslēgti no vaučeru programmām, vai attiecībā uz kuriem nav beidzies termiņš, kura laikā Pakalpojuma sniedzējam ir pienākums pieņemt vaučerus samaksai par Pakalpojumiem, tad šādam uzteikumam nav nekādu tiesisku seku, t.i., šis līgums nav uzskatāms par uzteiktu un turpinās.
9.8. Līdzēji var vienoties par šī Līguma noteikumu grozījumiem, Pusēm savstarpēji par to vienojoties rakstiski. Šī līguma grozījumi ir spēkā, ja tie noformēti rakstiski un tos parakstījuši abu līdzēju pienācīgi pilnvaroti pārstāvji.
9.8.1. Ja Līdzēji savstarpēji vienojušies par Līguma noteikumu grozījumiem, tie stājas spēkā pēc paziņošanas termiņa beigām ne vēlāk kā pēc 30 dienām no paziņošanas dienas. Ja Līdzēji 15 dienu laikā nav vienojušies par Līguma noteikumu grozījumu ierosinājumu no otras puses, otrs Līdzējs ir tiesīgs izbeigt Līgumu ne ilgāk kā 15 dienu laikā no grozījumu ierosinājumu saņemšanas dienas.
9.8.2. Līdzēji rakstveidā var atteikties no paziņošanas termiņā piešķirtajām tiesībām, par to vienojoties rakstiski. Jaunu piedāvājuma iesniegšana ir darbība, kas tiks uzskatīta par atteikšanos no paziņošanas termiņa (15 dienas iepriekš).
9.8.3. Izņēmumi Līguma noteikumu grozījumu iepriekšēja paziņošanas termiņa ievērošanai ir: Līdzējam uzliktais tiesiskais pienākums; normatīvo aktu prasību izpilde; krāpšanas vai kiberdrošības risku novēršanas pasākumi.

10. Nobeiguma noteikumi
10.1. Līdzēji piekrīt saņemt katram no viņiem adresētos sūtījumus attiecīgā līdzēja pārstāvja elektroniskā pasta adresē, kas norādīta šajā līgumā, vai kuru attiecīgais līdzējs norādījis otram līdzējam rakstiski.
10.2. Attiecības, kas izriet no šī līguma, izskatāmas saskaņā ar Latvijas Republikas likumu noteikumiem.
10.3. Šis līgums parakstīts divos eksemplāros. Viens eksemplārs izsniegts Pasūtītājam, otrs – Uzņēmējam.

Līdzēju paraksti
Izplatītājs Pakalpojuma sniedzējs
SIA “Dāvanu Serviss”

Informācija papildināta 28.02.2023.