Izvēlne

Noteikumi sadarbības partneriem

Līgums nr.

Rīgā,

Izplatītājs: SIA “Dāvanu serviss”, adrese Miera iela 15-4, Rīga, LV-1011, reģistrācijas Nr. 40003988724, PVN reģistrācijas Nr.LV40003988724, banka: AS” “Swedbank”, BIC/SWIFT kods: HABALV22, IBAN: LV28HABA0551019765979, kuru pārstāv __________________. Pasūtītāja pārstāvis Līguma izpildei ir ________________________, tālrunis ______________.

1. Līguma priekšmets
1.1. Izplatītājs veido vairāku mērķu vaučeru (turpmāk – vaučeri) programmas – pakalpojumu sarakstus, par kuriem patērētāji var norēķināties ar attiecīgo vaučeru, iekļauj Pakalpojuma sniedzēja pakalpojumu (turpmāk – Pakalpojums) kā vienu no pakalpojumiem to vaučeru programmās, kurās uzskata par piemērotu, reklamē gan šos vaučerus, gan atsevišķus to izmantošanas veidus, izdod un izplata vaučerus, organizē vaučeru pārdošanu, saņem naudu no vaučeru pircējiem un samaksā Pakalpojuma sniedzējam par to Pakalpojumu, par kura sniegšanu Pakalpojuma sniedzējs pieņēmis vaučeru kā atlīdzību.
1.1.1. Vairāku mērķu vaučers ir definēts Eiropas Savienības Padomes direktīvas (ES) 2016/1065 (2016. gada 27. jūnijs), ar ko attiecībā uz vaučeriem piemērojamo režīmu groza Direktīvu 2006/112/EK, 1. pantā.
1.1.2. Vaučeru programma ir Izplatītāja veidots dažādu preču un pakalpojumu saraksts, par kuru piegādi vai sniegšanu patērētājs var norēķināties ar attiecīgo vaučeru.
1.2. Pakalpojuma sniedzējs pieņem vaučerus kā samaksu par patērētājam sniegto Pakalpojumu un samaksā Izplatītājam šajā līgumā noteikto atlīdzību – komisijas maksu.
1.3. Patērētājs šī līguma izpratnē ir jebkura persona, no kuras Pakalpojumu sniedzējs pieņem vaučeru kā samaksu par Pakalpojumu.

2. Pakalpojums
2.1. Pakalpojuma sniedzēja Pakalpojums, kuru var apmaksāt ar vaučeru, un Pakalpojuma cena un komisijas maksa Izplatītājam sakarā ar šo Pakalpojumu (ja tā atšķiras no šī līguma 5.1. punktā noteiktās) norādīta šī līguma pielikumos, kurus līdzēji noslēdz rakstiski, vai līdzēji vienojas par šādu Pakalpojumu, tā cenu un komisijas maksu e-pasta sarakstē, norādot visus iepriekš minētos datus. Līdzēji var vienoties par rakstveidā noslēgta pielikuma grozījumiem e-pasta sarakstē. Šajā līgumā izmantotā atsauce uz šī līguma pielikumu ietver arī atsauci uz šajā punktā noteikto līdzēju vienošanos e-pasta sarakstē. Līdzēji var vienoties par vairāku Pakalpojumu apmaksāšanu atbilstoši šī līguma noteikumiem.
2.1.1. Ja līdzēji, norēķinoties par noteiktu Pakalpojumu, atskaitēs (šī līguma 6.4.–6.10. punkts) piemērojuši vienu un to pašu Pakalpojuma cenu un komisijas maksu trīs reizes pēc kārtas, tad uzskatāms, ka līdzēji ir vienojušies par attiecīgā Pakalpojuma apmaksāšanu ar vaučeru un šādu attiecīgā Pakalpojuma cenu un komisijas maksu. Šādas vienošanās pierādīšanai nav nepieciešams uzrādīt rakstisku pielikumu vai e-pasta saraksti. Šādas vienošanās noteikumus attiecībā uz cenu un komisijas maksu (bet ne attiecībā uz vaučeru pieņemšanu attiecīgā Pakalpojuma apmaksai) līdzējs var apstrīdēt tikai uzrādot abu līdzēju parakstītu vienošanos vai e-pasta sarakstē panāktu vienošanos, no kuras izriet atšķirīga cena vai komisijas maksa. Šādas apstrīdēšanas gadījumā līdzējs var iesniegt otram līdzējam rakstisku pieprasījumu veikt samaksas un komisijas maksas pārrēķinu par attiecīgo Pakalpojumu. Pārrēķins veicams par pēdējiem 12 mēnešiem pirms rakstiska pieprasījuma iesniegšanas dienas, bet ja šajā periodā bijis mazāk par 12 rēķiniem, tad pārrēķins veicams par pēdējiem 12 rēķiniem, tomēr ne vairāk kā par pēdējiem 36 mēnešiem.
2.2. Pakalpojuma sniedzējs iesniedz Izplatītājam detalizētu informāciju par Pakalpojumu piecu dienu laikā pēc Izplatītāja pieprasījuma. Pakalpojuma sniedzējs norāda gan to informāciju par Pakalpojumu, kuru Pakalpojuma sniedzējs parasti sniedz Pakalpojuma saņēmējiem, gan arī citu, Izplatītāja pieprasītu un Pakalpojumu raksturojošu informāciju; pat ja tā parasti netiek sniegta Pakalpojuma pircējiem. Izplatītāja pieprasījums jo īpaši var attiekties uz šādu informāciju:
2.2.1. Pakalpojumā ietilpstošās lietas – Pakalpojuma sniedzēja darbības, nodrošinātais aprīkojums, palīglīdzekļi un citas iespējas, kuras kopumā veido Pakalpojumu;
2.2.2. priekšnoteikumus, kuri jāizpilda Pakalpojuma saņēmējam, lai tas varētu izmatot Pakalpojumu;
2.2.3. ierobežojumus pakalpojuma izmantošanai un apstākļus, kuriem pastāvot, Pakalpojums netiek sniegts;
2.2.4. ar Pakalpojuma saņemšanu saistītie Pakalpojuma saņēmēja izdevumi, kuri jāapmaksā papildus Pakalpojuma cenai;
2.2.5. ar Pakalpojuma saņemšanu saistītie būtiskākie Pakalpojuma saņēmēja riski un apdraudējumi;
2.2.6. Pakalpojuma cenu, par kuru Pakalpojuma sniedzējs sniedz Pakalpojumu, ja šī cena atšķiras no šī līguma pielikumā norādītas attiecīgā Pakalpojuma cenas;
2.2.7. Pakalpojuma apmaksas vispārējos noteikumus, jo īpaši noteikumus par to, kad Pakalpojuma saņēmējam rodas pienākums maksāt par Pakalpojumu.
2.3. Pakalpojuma sniedzējs paziņo Izplatītājam par būtiskām izmaiņām Pakalpojuma sniedzēja iepriekš sniegtajā informācijā par Pakalpojumu, tiklīdz šādas izmaiņas kļūst zināmas. Visa informācija, kuru Pakalpojuma sniedzējs sniedz Izplatītājam par Pakalpojumu saskaņā ar šī līguma 2.2.un 2.3. punktu, veido Pakalpojuma Aprakstu.
2.4. Pakalpojuma sniedzējs paziņo Izplatītājam par Pakalpojuma sniegšanas pārtraukšanu, tiklīdz Pakalpojuma sniedzējs uzzina par apstākļiem, kuri šo pārtraukšanu. Ja Pakalpojuma sniegšanas pārtraukšana nav saistīta ar ārkārtēju notikumu, tad Pakalpojuma sniedzējs paziņo par to Izplatītājam vismaz 30 dienas pirms pārtraukšanas. Šāds paziņojums paredzēts vienīgi Izplatītāja informēšanai un tas nerada nevienam līdzējam nekādas īpašas tiesības vai pienākumus. Līdzēju saistības sakarā ar Pakalpojuma sniegšanas pārtraukšanu norādītas šī līguma 9. sadaļā.

3. Vaučers, tā tehniskā realizācija (instruments)
3.1. Vaučers kā norēķinu instruments pastāv kā Izplatītāja noteikta formāta kods – burtu un skaitļu virkne. Vaučeru izdod Izplatītājs.
3.2. Katrs vaučers ir saistīts ar noteiktu vaučera programmu – Izplatītāja noteiktu pakalpojumu sarakstu, kuru apmaksai var izlietot attiecīgo vaučeru.
3.3. Izplatītājs nosaka vaučera programmas saturu pēc saviem ieskatiem. Pakalpojumu sniedzēja Pakalpopjums var tikt iekļauts jebkurā Izplatītāja veidotajā vaučera programmā, vai netik tajā iekļauts, pēc Izplatītāja ieskatiem.
3.4. Vaučers nav personalizēts. Jebkādas personas vārda vai nosaukuma norādīšana uz vaučera vai uz tā nesēja, vai sakarā ar to neliedz tiesības izlietot šo vaučeru citai personai, kura ir faktiskais vaučera turētājs. Pakalpojuma sniedzējs neatsaka vaučera pieņemšanu Pakalpojuma apmaksai tādēļ, ka uz vaučera vai sakarā ar to norādīts nevis tā patērētāja vārds vai nosaukums, kurš iesniedz vaučeru Pakalpojuma apmaksai, bet kādas citas personas vārds vai nosaukums.
3.5. Izplatītājs var izplatīt vaučeru jebkādā veidā, kurš ļauj paziņot attiecīgo kodu patērētājam, pēc Izplatītāja ieskatiem, tajā skaitā:
3.5.1. vaučera kods var būt izdrukāts uz fiziska nesēja, kurš tiek izplatīts pārdošanas vietā;
3.5.2. vaučera kodu var nosūtīt elektroniski kā cilvēkam nolasāmu burtu un skaitļu virkni uz vaučera pircēja norādītu e-pasta adresi var izmantojot citu saziņas līdzekli.
3.6. Vaučers tā pārdošanas vai piegādes brīdī nav aktivizēts. Izplatītājs aktivizē vaučeru tikai pēc tam, kad ir saņēmis samaksu par šo vaučeru. Izplatītājs var atcelt vaučera aktivizāciju, kamēr vaučers nav izlietots samaksai par Pakalpojumu. Vaučera aktivizācija beidzas brīdī, kad Uzskaites sistēmā tiek veikta atzīme par tā izlietošanu samaksai par kādu no attiecīgā vaučera programmā iekļautajiem pakalpojumiem.
3.7. Uz vaučera norādītā nominālvērtība ir summa, kuru vaučera pircējs samaksā Izplatītājam par vaučeru. Šo summu nosaka Izplatītājs pēc saviem ieskatiem. Apstāklis, ka šī summa nesakrīt ar attiecīgā vaučera programmā iekļautā Pakalpojuma cenu, nedod Pakalpojuma sniedzējam tiesības atteikties sniegt Pakalpojumu vai pieprasīt papildu samaksu par Pakalpojumu.
3.8. Izplatītājs nodrošina vaučeru uzskaites datorsistēmas un datu bāzes (turpmāk – Uzskaites sistēma) darbību, un nodrošina Pakalpojuma sniedzējam piekļuvi Uzskaites sistēmai, ciktāl piekļuve nepieciešama lai pārliecinātos par vaučera aktivizēšanu, lai reģistrētu Uzskaites sistēmā vaučera izlietošanu Pakalpojuma apmaksai un lai saņemtu no Uzskaites sistēmas informāciju par Pakalpojuma sniedzēja Pakalpojuma apmaksai izlietotajiem vaučeriem. Pakalpojuma sniedzējs glabā slepenībā visu piekļuves informāciju (lietotāja vārdu, paroli, u.c.), kas nepieciešama, lai Pakalpojuma sniedzējs varētu piekļūt Uzskaites sistēmai. Izplatītājam nav pienākuma glabāt datus Uzskaites sistēmā ilgāk par trim gadiem. Pakalpojuma sniedzējs atbild par darbībām, kuras Uzskaites sistēmā veiktas ar Pakalpojuma sniedzēja piekļuves informāciju (lietotāja vārdu, paroli, u.c.).

4. Vaučera pieņemšana Pakalpojuma apmaksai
4.1. Pakalpojuma sniedzējam ir pienākums pieņemt aktivizētu un neizlietotu vaučeru kā samaksu par to Pakalpojumu, kurš iekļauts attiecīgā vaučera programmā. Pakalpojuma sniedzējs nedrīkst atteikties no šāda Pakalpojuma sniegšanas, izņemot gadījumus, kad Pakalpojumu objektīvu apstākļu dēļ nav iespējams sniegt, ievērojot Pakalpojuma Aprakstu. Pakalpojuma sniedzējs nedrīkst atteikt Pakalpojuma sniegšanu, sniegt Pakalpojumu samazinātā apjomā vai ar citādi ierobežotiem noteikumiem tādēļ, ka samaksai par Pakalpojumu patērētājs piedāvā vaučeru.
4.2. Pakalpojuma sniedzējs pieņem vaučeru kā pilnīgu samaksu par attiecīgā vaučera programmā iekļauto Pakalpojumu no jebkuras personas, kura to uzrāda Pakalpojuma sniedzējam. Pakalpojuma sniedzējs nedrīkst pieprasīt ne no vienas personas piemaksu par to Pakalpojumu, kura apmaksai Pakalpojuma sniedzējam jāpieņem vaučers.
4.3. Ja Pakalpojuma sniedzējs pārkāpj šī līguma 4.1. vai 4.2. punkta noteikumus, un patērētājs vēršas pie Izplatītāja ar iesniegumu, sūdzību vai prasību sakarā ar šādu pārkāpumu, tad Pakalpojuma sniedzējs maksā Izplatītājam līgumsodu 100 (simts) euro par katru pārkāpuma gadījumu.
4.4. Pakalpojuma sniedzējs drīkst pieņemt tikai Izplatītāja aktivizētus vaučerus kā samaksu par Pakalpojumu. Pakalpojuma sniedzējs tieši pirms vaučera pieņemšanas Pakalpojuma apmaksai ieskatās Uzskaites sistēmā un noskaidro, vai patērētāja piedāvātais vaučers ir aktivizēts.
4.4.1. Ja Pakalpojuma sniedzējs pieņem neaktivizētu vaučeru kā samaksu par Pakalpojumu, tad Izplatītājs nemaksā Pakalpojuma sniedzējam par attiecīgo Pakalpojumu.
4.5. Pakalpojuma sniedzējs var Uzskaites sistēmā atzīmēt aktivizētu vaučeru kā “rezervētu” vai kā “izlietotu”.
4.5.1. Ja vaučers tiek atzīmēts kā rezervēts, tad šo vaučeru ir iespējams izlietot vienīgi Pakalpojumu apmaksai (nav iespējams izlietot citu vaučera programmā iekļauto pakalpojumu apmaksai). Pakalpojuma sniedzējs drīkst atzīmēt vaučeru kā rezervētu pēc tam, kad ir uzsācis pārrunas ar patērētāju par vaučera pieņemšanu Pakalpojuma apmaksai, ja arī attiecīgais līgums ar patērētāju vēl nav noslēgts. Pakalpojuma sniedzējs atceļ atzīmi par vaučera rezervēšanu, tiklīdz kļūst skaidrs, ka Pakalpojums attiecīgajā reizē šī vaučera uzrādītājam netiks sniegts (piemēram, patērētājs atteicies noslēgt līgumu ar Pakalpojuma sniedzēju un atstājis Pakalpojuma sniegšanas vietu, vai tiek konstatēts, ka Pakalpojumu sniedzējs nespēj sniegt Pakalpojumu saskaņā ar Pakalpojumu Aprakstu, vai patērētājs nespēj to saņemt, un tamlīdzīgi). Izplatītājs var ieviest Uzskaites sistēmā automātisku rezervācijas atzīmes atcelšanu, ja noteiktā laikā vaučers nav atzīmēts kā izlietots, tomēr šāda automātiskas atcelšanas iespēja neatbrīvo Pakalpojuma sniedzēju no pienākuma nekavējoties atcelt atzīmi par rezervēšanu.
4.5.2. Ja vaučers tiek atzīmēts kā izlietots, tad tas uzskatāms par pilnībā izlietotu attiecīgā vaučera programmā iekļautā Pakalpojuma apmaksai. Pakalpojuma sniedzējs drīkst atzīmēt vaučeru kā izlietotu tikai pēc tam, kad Pakalpojuma sniedzējam pienākas samaksa par Pakalpojumu saskaņā ar Pakalpojuma Aprakstu.
4.6. Ja Pakalpojuma sniedzējs neatbilstoši šim līgumam atzīmējis vaučeru kā rezervētu vai izlietotu, tad Pakalpojuma sniedzējs nekavējoties veic atbilstošu labojumu Uzskaites sistēmā. Ja patērētājs vēršas pie Izplatītāja ar iebildumiem, sūdzību vai prasību no kuras izriet, ka patērētājs apstrīd Pakalpojuma sniedzēja veikto atzīmi par vaučera rezervēšanu vai izlietošanu, tad Pakalpojuma sniedzējs piegādā Izplatītājam visus pierādījumus par to, ka Pakalpojuma sniedzējs atzīmi veicis pamatoti.
4.6.1. Ja Izplatītājs pamatoti neuzskata Pakalpojumu sniedzēja iesniegtos pierādījumus par pietiekamiem, tad Pakalpojumu sniedzējs atmaksā Izplatītājam no Izplatītāja saņemto maksu par Pakalpojumu (par izlietoto vaučeru), maksā Izplatītājam līgumsodu 100 (simts) euro par katru šādu gadījumu un atlīdzina zaudējumus tajā daļā kas pārsniedz samaksātā līgumsoda summu.
4.7. Pakalpojuma sniedzējs sniedz ar vaučeru apmaksātu Pakalpojumu patērētājam tikai pēc tam, kad Pakalpojuma sniedzējs atzīmējis attiecīgo vaučeru kā rezervētu vai kā izlietotu samaksai par šo Pakalpojumu. Pakalpojuma sniedzējs apzinās, ka ja Pakalpojuma sniedzējs atliek minēto vaučera atzīmēšanu uz vēlāku laiku, tad starplaikā šo vaučeru var atzīmēt kā rezervētu vai izlietotu cita pakalpojuma apmaksai. Pakalpojuma sniedzējs uzņemas visus riskus, kas saistīti ar novēlotu vaučera rezervēšanas vai izlietošanas atzīmēšanu Uzskaites sistēmā.
4.8. Pakalpojumu sniedzējs pieņem vaučeru kā samaksu par Pakalpojumu vienu reizi un pilnā apmērā; nav pieļaujama vaučera daļēja izlietošana. Pakalpojuma sniedzēja vienošanās ar patērētāju, kas ir pretēja šim noteikumam, nav saistoša Izplatītājam. Ja Pakalpojuma sniedzējs sniedz patērētājam Pakalpojumu atkārtoti, samaksai par Pakalpojuma atkārtotu sniegšanu pieņemot iepriekš izlietotu vaučeru, tad Izplatītājam nav pienākuma maksāt Pakalpojuma sniedzējam par šādu, atkārtoti sniegtu pakalpojumu.
4.9. Pakalpojuma sniedzējs pieņem vaučeru kā samaksu tikai par to Pakalpojumu, kurš iekļauts attiecīgā vaučera programmā. Ja Pakalpojuma sniedzējs rīkojas pretēji šim noteikumam, tad Pakalpojuma sniedzējs uzņemas visu atbildību par patērētāja prasījumiem gan pret Pakalpojuma sniedzēju, gan pret Izplatītāju. Vienīgais Izplatītāja pienākums sakarā ar vaučeru, kuru Pakalpojuma sniedzējs pieņēmis samaksai pretēji šim noteikumam, ir samaksāt Pakalpojumu sniedzējam tādu summu, kāda Pakalpojuma sniedzējam pienāktos, ja attiecīgais vaučers būtu izlietots sniegta Pakalpojuma apmaksai.
4.9.1. Ja Pakalpojuma sniedzējs pieņem vaučeru kā samaksu par tādu pakalpojumu, kurš nav iekļauts attiecīgā vaučera programmā, un patērētājs vēršas pie Izplatītāja ar iesniegumu, sūdzību vai prasību sakarā ar šādu Pakalpojuma sniedzēja rīcību, tad Pakalpojuma sniedzējs maksā Izplatītājam līgumsodu 100 (simts) euro par katru šādu gadījumu.
4.10. Pakalpojumu sniedzējs nepiedāvā un nepiešķir patērētājiem atlaides par Pakalpojumu sniedzēja sniegtajiem pakalpojumiem (gan vaučera programmā iekļautajiem, gan citiem), kuras būtu saistītas ar to, ka patērētājs izlieto vaučeru lai samaksātu par Pakalpojumu.
4.11. Ja Pakalpojuma sniedzējs piedāvā patērētājam pakalpojumus, kuri ir saistīti ar Pakalpojumu, bet nav iekļauti Pakalpojumā saskaņā ar Pakalpojuma Aprakstu (turpmāk – papildu pakalpojumi), tad Pakalpojuma sniedzējs skaidri norāda un, ja nepieciešams, izskaidro patērētājam, atšķirību starp Pakalpojumu un papildu pakalpojumiem, un to, ka papildu pakalpojumi nav apmaksājami ar vaučeru. Pakalpojuma sniedzējs var sniegt papildu pakalpojumus par maksu, taču nedrīkst atteikties sniegt Pakalpojumu tādēļ, ka patērētājs atteicies iegādāties papildu pakalpojumus.
4.12. Pakalpojuma sniedzējs var reģistrēt vaučeru kā izlietotu līdz vaučera derīguma termiņa beigām. Derīguma termiņš redzams Sistēmā. Izplatītājs nemaksā Pakalpojuma sniedzējam par vaučeriem, kuri atzīmēti kā izlietoti pēc derīguma termiņa beigām, pat ja tie atzīmēti kā reģistrēti derīguma termiņa laikā.
4.13. Pakalpojuma sniedzējs nodrošina, lai vaučers, kurš atzīmēts kā “rezervēts” netiktu izpausts nevienai citai personai. Pakalpojuma sniedzējs nodrošina, lai nevienai personai netiktu izpausts vaučera kods pēc tam, kad atcelta atzīme par attiecīgā vaučera izlietošanu. Šo noteikumu mērķis ir nodrošināt, lai pēc vaučera rezervācijas vai izlietošanas atcelšanas vaučeru nevarētu izlietot cita persona, kura varētu uzzināt vaučera kodu.

5. Atlīdzība par šī līguma izpildi
5.1. Pakalpojuma sniedzējs maksā Izplatītājam komisijas maksu par Izplatītāja sniegtajiem pakalpojumiem, kuru rezultātā patērētāji iegādājas Pakalpojumus no Pakalpojumu sniedzēja. Komisijas maksa sakarā ar katru Pakalpojumu ir procenti no Pakalpojuma cenas, kas noteikta attiecīgajā šī līguma pielikumā. Tomēr, ja sakarā ar noteiktu pakalpojumu līdzēji vienojušies par atšķirīgu komisijas maksu, tad attiecīgajam pakalpojumam piemērojama īpaši tam nolīgtā komisijas maksa. Ja maksa par Pakalpojumu apliekama ar pievienotās vērtības nodokli, tad komisijas maksa rēķināma no Pakalpojuma cenas kurai pieskaitīts pievienotās vērtības nodoklis. Ja šī līguma pielikumā noteiktā komisijas maksa par attiecīgo Pakalpojumu atšķiras no šajā punktā noteiktās, tad piemērojama attiecīgajā pielikumā norādītā komisijas maksa.
5.2. Atlīdzība, kas aprēķināta atbilstoši šī līguma 5.1. punktam ietver pievienotās vērtības nodokli tādā apmērā, kāds attiecīgajā laikā maksājams par Izplatītāja pakalpojumiem saskaņā ar piemērojamo likumu noteikumiem.
5.3. Izplatītājs iesniedz Pakalpojumu sniedzējam rēķinu par komisijas maksas summu līdz termiņam, kāds noteikts atlīdzības samaksai par Pakalpojumiem šī līguma 6.8. punktā.
5.4. Izplatītāja prasījumi pret Pakalpojumu sniedzēju par komisijas maksas samaksu dzēšami ar ieskaitu. Uzskatāms, ka iesniedzot Pakalpojumu sniedzējam rēķinu par komisijas maksu, Izplatītājs liek to priekšā ieskaitam pret Izplatītāja saistībām samaksāt Pakalpojumu sniedzējam maksu par Pakalpojumiem, un Pakalpojumu sniedzējs to nekavējoties pieņem. Atbilstoši šādam ieskaitam atlīdzība, kuru Izplatītājs maksā Pakalpojumu sniedzējam par Pakalpojumiem samazināma par komisijas maksas summu, un Izplatītājs samaksā starpību Pakalpojuma sniedzējam kā noteikts šī līguma 6.8. punktā. Ieskaits uzskatāms par notikušu un atlīdzība Izplatītājam uzskatāma par samaksātu brīdī, kad Izplatītājs samaksā starpību Pakalpojuma sniedzējam.

6. Pakalpojumu uzskaite un apmaksa
6.1. Izplatītājs samaksā Pakalpojuma sniedzējam par katru Pakalpojumu, kura apmaksai Pakalpojuma sniedzējs no patērētāja pieņēmis Izplatītāja izdotu vaučeru (turpmāk – Apmaksājamais Pakalpojums). Par katru Apmaksājamo Pakalpojumu Izplatītājs maksā Pakalpojuma sniedzējam tādu atlīdzību, kāda par šo Pakalpojumu nolīgta attiecīgajā šī līguma pielikumā. Nolīgtā cena ir spēkā bez termiņa ierobežojuma un to var grozīt tikai ar līdzēju vienošanos.
6.2. Pakalpojuma sniedzējs var tam pašam Pakalpojumam noteikt citu cenu vai atlaides, kuras piemēro Pakalpojuma vispārējai pārdošanai. Pakalpojuma sniedzējs paziņo Izplatītājam par Pakalpojuma cenas un atlaižu izmaiņām divu darba dienu laikā pēc tam, kad Pakalpojuma sniedzējs par tām nolēmis; pat ja tās vēl nav izziņotas vai stājušās spēkā. Tomēr ne Pakalpojuma sniedzēja noteiktā cena, ne atlaides nav piemērojamas Pakalpojumam, par kuru patērētājs samaksā ar vaučeru. Ne Izplatītājam, ne patērētājam nav pienākuma maksāt, lai atlīdzinātu starpību starp šī līguma pielikumā nolīgto Pakalpojuma cenu un jebkuru citu Pakalpojuma sniedzēja noteiktu Pakalpojuma cenu.
6.3. Vaučera pieņemšana Pakalpojuma apmaksai konstatējama atbilstoši Uzskaites sistēmā reģistrētajiem datiem. Līdzēji vienojas, ka Uzskaites sistēmā reģistrētie dati ir ticami un tos var labot tikai šajā līgumā noteiktajos gadījumos.
6.4. Izplatītājs ik mēnesi līdz mēneša 10. datumam nosūta Uzskaites sistēmā automātiski radītu atskaiti uz šajā līgumā norādīto Pakalpojumu sniedzēja e-pasta adresi, vai uz citu adresi, kuru Pakalpojuma sniedzējs norādījis Uzskaites sistēmā kā Pakalpojuma sniedzēja e-pasta adresi, vai dara to pieejamu izdrukāšanai, vai elektroniskai lejupielādei Uzskaites sistēmā, Pakalpojuma sniedzēja lietotāja kontā. Kopā ar atskaiti Izplatītājs nosūta vai dara pieejamu Pakalpojuma sniedzējam arī atbilstošu Izplatītāja rēķinu par komisijas maksu. Atskaite var tikt noformēta kā akts par izlietoto vaučeru skaita un norēķinu summu saskaņošanu. Atskaitē Izplatītājs norāda:
6.4.1. katra veida Pakalpojuma apmaksai izlietoto vaučeru skaitu, iekļaujot tajā vienīgi vaučerus, kuri Uzskaites sistēmā atzīmēti kā izietoti, un neieskaitot tajā vaučerus, kuri Uzskaites sistēmā atzīmēti kā rezervēti;
6.4.2. samaksas summu, kura pienākas Pakalpojuma sniedzējam par Apmaksājamajiem Pakalpojumiem;
6.4.3. komisijas maksas summu, kura pienākas Izplatītājam sakarā ar attiecīgo Pakalpojumu pārdošanu;
6.4.4. galīgo summu, kuru Izplatītājs samaksā Pakalpojuma sniedzējam pēc komisijas maksas ieskaita saskaņā ar šī līguma 5.4. punktu.
6.5. Pakalpojuma sniedzējs pēc atskaites saņemšanas izskata to. Ja atskaitē norādītā informācija neatbilst faktiskajai situācijai, Pakalpojuma sniedzējs veic šādas darbības:
6.5.1. atzīmē Uzskaites sistēmā kā izlietotus tos vaučerus, kuri iepriekš nav bijuši atzīmēti kā izlietoti, ja Pakalpojuma sniedzējam ir pamats tos atzīmēt kā izlietotus Pakalpojuma apmaksai saskaņā ar šī līguma 4.5.1. punktu un uzņemoties visu risku par vaučeru novēlotu atzīmēšanu saskaņā ar šī līguma 4.7. punktu;
6.5.2. atzīmē Uzskaites sistēmā kā neizlietotus visus tos vaučerus, kuri ir nepamatoti atzīmēti kā izlietoti Pakalpojuma apmaksai un nekavējoties paziņo par to Izplatītājam.
6.6. Izmaiņas, kas izriet no šī līguma 6.5. punktā noteiktajā kārtībā veiktajiem labojumiem, tiek ņemtas vērā norēķinoties par to mēnesi kurā veikti attiecīgie labojumi. Tomēr ja šī līguma 6.5.2. punktā noteikto labojumu dēļ Apmaksājamo Pakalpojumu summa mainās par 10 procentiem vai vairāk, tad Izplatītājs var iesniegt Pakalpojuma sniedzējam atkārtotu atskaiti 10 dienu laikā pēc sākotnējās atskaites iesniegšanas. Pakalpojuma sniedzējs izskata atkārtoti iesniegto atskaiti kā noteikts šī līguma 6.5. punktā.
6.7. Ja Pakalpojuma sniedzējs nav veicis labojumus Uzskaites sistēmas datos saskaņā ar šī līguma 6.5. punktu trīs darba dienu laikā pēc atskaites nosūtīšanas Pakalpojuma sniedzējam, tad uzskatāms, ka Pakalpojuma sniedzējs atzīst atskaitē norādītās ziņas un aprēķināto atlīdzību par pareizu.
6.7.1. Pakalpojuma sniedzējs var parakstīt atskaiti un iesniegt parakstītas atskaites eksemplāru Izplatītājam, ja uzskata ka atskaites apstiprināšanu nepieciešams noformēt rakstiski. Tomēr šāda parakstīšana nav obligāta un atteikums parakstīt atskaiti nav uzskatāms par iebildumiem pret atskaites saturu, ja Pakalpojuma sniedzējs neveic šī līguma 6.5. punktā noteiktās darbības.
6.8. Izplatītājs samaksā Pakalpojuma sniedzējam atlīdzību, kas norādīta atskaitē kā Pakalpojuma sniedzējam izmaksājamā summa (šī līguma 6.4.4. punkts) desmit dienu laikā pēc atskaites izsūtīšanas Pakalpojuma sniedzējam.
6.9. Ja Izplatītājs kavē šī līguma 6.8. punktā noteiktā maksājuma samaksu, tad Izplatītājs maksā Pakalpojuma sniedzējam līgumsodu 0,1 procentu no kavētā maksājuma summas par katru kavējuma dienu, taču kopumā ne vairāk par 10 procentiem no pamatparāda vai galvenās saistības apmēra.
6.10. Atskaite par pakalpojuma sniegšanu, ja tajā norādīti visi nepieciešamie rekvizīti, uzskatāma arī par Pakalpojuma sniedzēja rēķinu Izplatītājam par Pakalpojumu sniedzējam pienākošos atlīdzību. Tomēr Izplatītājs var prasīt, lai Pakalpojuma sniedzējs iesniedz Izplatītājam likumā noteiktām prasībām atbilstošu rēķinu (pievienotās vērtības nodokļa rēķinu, ja Pakalpojuma sniedzējs ir pievienotās vērtības nodokļa maksātājs). Pakalpojuma sniedzējs iesniedz Izplatītājam šādu rēķinu piecu darba dienu laikā pēc pieprasījuma saņemšanas.
6.11. Pakalpojumu sniedzējam nav nekādu tiesību uz ieņēmumiem, kurus Izplatītājs saņem no vaučeru pircējiem par vaučeriem kuri netiek izmantoti Pakalpojuma apmaksai; pat ja šādi vaučeri reklamēti, pieminot, vai pat izceļot, iespēju izmantot tos Pakalpojuma apmaksai. Pakalpojuma sniedzējs atzīst, ka labums, kuru Pakalpojuma sniedzējs gūst no Pakalpojuma reklāmas kas notiek kontekstā ar vaučera reklāmu, ir pietiekams ieguvums apmaiņā pret atļauju izmantot vaučeru reklāmā Pakalpojumu, Pakalpojuma sniedzēja nosaukumu, Pakalpojumu sniedzēju identificējošus apzīmējumus un Pakalpojumu identificējošus apzīmējumus.
6.12. Pakalpojuma sniedzējs rakstiski paziņo Izplatītājam, tiklīdz mainās Pakalpojuma sniedzēja kā pievienotās vērtības nodokļa maksātāja statuss (Pakalpojuma sniedzējs tiek iekļauts šī nodokļa maksātāju reģistrā, vai izslēgts no tā), vai tiklīdz Pakalpojuma sniedzējam kļūst zināms par apstākļiem, kuri var mainīt tā statusu (piemēram, Pakalpojuma sniedzējs nolēmis iesniegt iesniegumu vai saņēmis brīdinājumu par minētā statusa izmaiņām. Pakalpojuma sniedzējs iesniedz šādu paziņojumu Izplatītājam divu darba dienu laikā pēc tam, kad Pakalpojuma sniedzējs uzzinājis par izmaiņām, vai par apstākļiem, kuri var tās izraisīt. Ja Pakalpojumu sniedzējs pārkāpj šo noteikumu, tad Pakalpojuma sniedzējs maksā Izplatītājam līgumsodu 500 (pieci simti) euro par katru pārkāpuma gadījumu.

7. Atbildība pret patērētāju
7.1. Pakalpojuma sniedzējs sniedz patērētājam Pakalpojumu, nodrošina Pakalpojuma nekaitīgumu un atbilstību ar patērētāju noslēgtā līguma noteikumiem, kuri patērētājam nedrīkst būt nelabvēlīgāki par tiem, kādi norādīti Pakalpojuma Aprakstā. Pakalpojuma sniedzējs nodrošina normatīvajos aktos noteikto patērētāja tiesību ievērošanu un atbild par patērētāja tiesību pārkāpumiem Pakalpojuma sniegšanas gaitā. Attiecībās ar patērētāju, Pakalpojuma sniedzējs ir “pakalpojuma sniedzējs” Patērētāju tiesību aizsardzības likuma izpratnē.
7.2. Pakalpojuma sniedzējs patstāvīgi un uz sava rēķina reģistrē savu darbību, saņem nepieciešamās atļaujas, apmaksā ar tā darbību saistītos izdevumus.
7.3. Lai arī Izplatītājam ir pienākums samaksāt Pakalpojuma sniedzējam par Pakalpojumu, kura apmaksai Pakalpojuma sniedzējs pieņem vaučeru, tomēr Izplatītājs nepiedalās Pakalpojuma sniedzēja līgumā ar patērētāju un šajās attiecībās uzskatāms par trešo personu.
7.4. Izplatītājam nav pienākuma ne konstatēt līguma noslēgšanu par Pakalpojuma sniegšanu, ne konstatēt Pakalpojuma sniegšanu, ne izvērtēt Pakalpojuma atbilstību Pakalpojuma sniedzēja un patērētāja starpā noslēgtajam līgumam. Tādēļ Izplatītāja maksājums par Pakalpojumu nav uzskatāms ne par apstiprinājumu tam, ka līgums par Pakalpojuma sniegšanu bijis noslēgts, ne par apstiprinājumu tam, ka Pakalpojums faktiski ir sniegts, ne par apstiprinājumu tam, ka pakalpojums atbilst minētā līguma noteikumiem.
7.4.1. Neraugoties uz šī līguma 7.4. punktā noteikto, ja Pakalpojuma sniedzēja strīds ar patērētāju draud izraisīt kaitējumu Izplatītāja vai tā izveidotās vaučeru pārdošanas sistēmas reputācijai, tad Izplatītājs var prasīt, lai Pakalpojuma sniedzējs piedāvā patērētājam izlīgt ar Pakalpojuma sniedzēju apmaiņā pret Izplatītāja piedāvātu atlīdzību. Pakalpojuma sniedzējs var pievienot Izplatītāja piedāvātajai atlīdzībai savu papildu atlīdzību. Ja Pakalpojuma sniedzējs nav piedāvājis patērētājam šādu izlīgumu, tad Pakalpojumu sniedzējs atlīdzina Izplatītājam par reputācijas kaitējumu. Atlīdzības summa nosakāma līdzējiem vienojoties, bet strīda gadījumā – pēc tiesas ieskata.
7.5. Līdzēji vienojas, ka šī līguma izpildes gaitā tie nenodos viens otram nekādus patērētāju personas datus, cik vien šo noteikumu iespējams ievērot, nepārkāpjot kādu citu šī līguma noteikumu vai likuma normu. Līdzēji apliecina, ka Pakalpojuma apmaksai ar vaučeriem un norēķinu vajadzībām starp līdzējiem nav nepieciešams zināt ne tās personas datus, kura apmaksājusi vaučeru, ne arī tās personas datus, kura izmantojusi vaučeru Pakalpojuma apmaksai. Šī līguma izpildei neviens līdzējs neveic patērētāju personas datu apstrādi otra līdzēja uzdevumā. Katrs līdzējs patstāvīgi, kā personas datu apstrādes pārzinis nodrošina personas datu apstrādes likumību savā uzņēmumā.

8. Materiālu izmantošanai reklāmā
8.1. Ja līdzēji vienojušies par Pakalpojuma reklamēšanu kontekstā ar noteiktu vaučera programmu (piemēram, izceļot Pakalpojuma apmaksu kā ieteicamo vaučera izlietošanas veidu, vai kā vienu no vaučera izlietošanas veidiem), turpmāk – Reklāma, tad Pakalpojuma sniedzējs nodrošina Izplatītāju ar labas vizuālās un tehniskās kvalitātes attēliem, video materiāliem un rediģētiem tekstiem kurus var izmantot Reklāmā. Izplatītājs saskaņo ar Pakalpojuma sniedzēju Reklāmas saturu.
8.2. Izplatītājam ir tiesības pēc saviem ieskatiem izmantot vaučeru reklāmā jebkuru daļu no Pakalpojuma Aprakstā sniegtās informācijas. Izplatītājam nav jāsaskaņo ar Pakalpojuma sniedzēju izmantotā informācija, ja Izplatītājs tajā nav veicis būtiskas satura izmaiņas. Ja Izplatītāja sagatavotajā reklāmā paredzēts sniegt informāciju par Pakalpojumu kura būtiski atšķiras no Pakalpojuma aprakstā sniegtās, tad Izplatītājs saskaņo sniedzamo informāciju ar Pakalpojuma sniedzēju pirms šīs informācijas izplatīšanas.
8.3. Pakalpojuma sniedzējs nodrošina, lai tā sniegtos materiālus (attēlus, video ierakstus, to skaņas pavadījumu, tekstus, u.c.) būtu iespējams tiesīgi izmantot Reklāmā, Izplatītājam nemaksājot atlīdzību nevienai personai par šādu izmantošanu. Cita starpā, Pakalpojuma sniedzējs nodrošina sekojošo:
8.3.1. tiesības izmantot Pakalpojuma sniedzēja dotos, ar autortiesībām vai blakustiesībām aizsargātos darbus Reklāmā visas pasaules teritorijā, visu laiku kamēr attiecīgais Pakalpojums ir iekļauts šajā vaučera programmā;
8.3.2. tiesības attēlot Reklāmā jebkuru personu, kura attēlota materiālos, kurus Pakalpojuma sniedzējs iesniedzis Izplatītājam izmantošanai Reklāmā;
8.3.3. tiesības izmantot Reklāmā fiziskas personas vārdu (arī uzvārdu) un balss ierakstu, kas iekļauts materiālos, kurus sniedzējs iesniedzis Izplatītājam izmantošanai Reklāmā.
8.4. Pakalpojuma sniedzējs sagādā no trešajām personām tiesības un atļaujas, kas nepieciešamas, lai Pakalpojuma sniedzējs izpildītu šī līguma 8.2. punktā noteikto.
8.5. Izplatītājs nemaksā Pakalpojuma sniedzējam atlīdzību par Pakalpojuma sniedzēja iesniegto materiālu izmantošanu Reklāmā.
8.6. Pakalpojuma sniedzējs nodrošina par to, lai jebkura informācija, kuru Pakalpojuma sniedzējs sniedz Izplatītājam par Pakalpojumu, atbilstu patiesībai. Izplatītājam ir tiesības paļauties uz Pasūtītāja sniegtās informācijas patiesīgumu. Izplatītājam nav jāpārbauda Pakalpojuma sniedzēja sniegtā informācija.

9. Līguma termiņš, Pakalpojuma un līguma izbeigšana
9.1. Šis līgums stājas spēkā tā parakstīšanas brīdī un ir spēkā līdz tā uzteikšanai.
9.2. Pakalpojuma sniedzējs var uzteikt šo līgumu attiecībā uz noteiktu Pakalpojumu, iesniedzot Izplatītājam rakstisku un Pakalpojumu sniedzēja parakstītu uzteikumu. Pakalpojuma sniedzējs turpina sniegt attiecīgo Pakalpojumu patērētājiem un pieņemt vaučerus kā samaksu par Pakalpojumu 12 mēnešus pēc tam, kad Izplatītājs saņēmis šādu Pakalpojumu sniedzēja uzteikumu. Ja Pakalpojuma sniedzējs uzteikumā norādījis ilgāku Pakalpojuma sniegšanas termiņu, tad piemērojams Pakalpojuma sniedzēja norādītais termiņš. Pakalpojuma sniedzējs ievēro šos noteikumus jebkurā gadījumā, kad tas aptur vai izbeidz Pakalpojuma sniegšanu gadījumos, kuriem nav piemērojams šī līguma 9.3. punkts.
9.3. Pakalpojuma sniedzējs rakstiski paziņo Izplatītājam par katru gadījumu, kad Pakalpojuma sniegšana apturēta uz nenoteiktu laiku vai izbeigta sakarā ar apstākļiem, kuri nav atkarīgi no Pakalpojuma sniedzēja (turpmāk – piespiedu izbeigšana), tiklīdz šāda piespiedu izbeigšana notikusi, vai tiklīdz Pakalpojuma sniedzējs uzzinājis, ka tā ir noteikti paredzama. Par apstākļiem, kuri nav atkarīgi no Pakalpojuma sniedzēja, var tikt uzskatīti gadījumi, kad būtiski bojāta vai gājusi bojā Pakalpojumu sniegšanai nepieciešamā infrastruktūra, ir paredzama vai ir uzsākta Pakalpojuma sniedzēja maksātnespēja vai piespiedu likvidācija, ir paredzams vai ir stājies spēkā aizliegums Pakalpojuma sniedzējam sniegt Pakalpojumu, un tamlīdzīgi. Paziņojumā Pakalpojuma sniedzējs norāda apstākļus, kuru dēļ notikusi vai paredzama piespiedu izbeigšana, un laiku, kad tā notikusi vai kad tā paredzama. Ja Pakalpojuma sniedzējs nepaziņo par piespiedu izbeigšanu divu darba dienu laikā pēc tam, kad tā notikusi vai kļuvusi noteikti paredzama, tad Pakalpojuma sniedzējs maksā Izplatītājam līgumsodu 500 (pieci simti) euro par katru šādu gadījumu.
9.4. Izplatītājs izslēdz Pakalpojumu no visām vaučeru programmām kurās Pakalpojums bijis iekļauts, un veic atbilstošas izmaiņas vaučeru un vaučeru programmu reklāmas materiālos un noformējumā 30 dienu laikā pēc šī līguma 9.1. punktā noteiktā uzteikuma vai šī līguma 9.3. punktā noteiktā paziņojuma saņemšanas.
9.5. Izplatītājam ir tiesības pēc saviem ieskatiem izslēgt Pakalpojumu no jebkuras vaučeru programmas, kurā Izplatītājs to iekļāvis, vai izbeigt šādas vaučeru programmas darbību. Par šādu izslēgšanu Izplatītājs paziņo Pakalpojuma sniedzējam līdz 30. dienai pirms dienas, kad stājas spēkā attiecīgās izmaiņas vaučera programmā. Paziņojumā Izplatītājs norāda datumu, no kura Pakalpojums izslēgts no attiecīgās vaučeru programmas. Pakalpojuma sniedzējs turpina pieņemt vaučerus samaksai par attiecīgo Pakalpojumu 12 mēnešus pēc dienas, kad stājas spēkā attiecīgās izmaiņas vaučera programmā .
9.6. Katrs līdzējs var izbeigt šo līgumu, iesniedzot otram līdzējam rakstisku un parakstītu uzteikumu pēc tam, kad visi Pakalpojumi ir izslēgti no vaučeru programmām saskaņā ar šī līguma 9.4. vai 9.5. punktu, un ir beidzies termiņš kura laikā Pakalpojuma sniedzējam ir pienākums pieņemt vaučerus samaksai par Pakalpojumiem. Līgums ir izbeigts brīdī, kad otrs līdzējs saņem šādu uzteikumu.
9.7. Ja šī līguma 9.6. punktā noteiktā uzteikuma saņemšanas brīdī ir Pakalpojumi, kuri nav izslēgti no vaučeru programmām, vai attiecībā uz kuriem nav beidzies termiņš, kura laikā Pakalpojuma sniedzējam ir pienākums pieņemt vaučerus samaksai par Pakalpojumiem, tad šādam uzteikumam nav nekādu tiesisku seku, t.i., šis līgums nav uzskatāms par uzteiktu un turpinās.
9.8. Līdzēju saistības, kas radušās līdz līguma uzteikšanai ir izpildāmas arī pēc līguma uzteikšanas. Šī līguma 7.3. un 7.4. punkta noteikumi ir piemērojami līdzēju attiecībām arī pēc šī līguma izbeigšanas.

10. Nobeiguma noteikumi
10.1. Līdzēji piekrīt saņemt katram no viņiem adresētos sūtījumus attiecīgā līdzēja pārstāvja elektroniskā pasta adresē, kas norādīta šajā līgumā, vai kuru attiecīgais līdzējs norādījis otram līdzējam rakstiski.
10.2. Šī līguma grozījumi ir spēkā, ja tie noformēti rakstiski un tos parakstījuši abu līdzēju pienācīgi pilnvaroti pārstāvji.
10.3. Attiecības, kas izriet no šī līguma, izskatāmas saskaņā ar Latvijas Republikas likumu noteikumiem.
10.4. Šis līgums parakstīts divos eksemplāros. Viens eksemplārs izsniegts Pasūtītājam, otrs – Uzņēmējam.

Līdzēju paraksti
Izplatītājs Pakalpojuma sniedzējs
SIA “Dāvanu Serviss”

 

Mēs izmantojam sīkdatnes, lai padarītu mājas lapu vienkāršāku. Iepazīsties ar mūsu Sīkdatņu izmantošanas politiku. Tajā ir aprakstīta sīkdatņu izmantošana mūsu uzturētajās interneta vietnēs, norādīti sīkdatņu lietošanas nolūki, kā arī lietotāju tiesības mainīt un izvēlēties sīkdatņu lietošanu atbilstoši savām vajadzībām.