Izvēlne

Strīdu izskatīšanas kārtība SIA “Dāvanu Serviss”

Vispārīgie principi

SIA “Dāvanu Serviss” pievērš īpašu uzmanību savu pakalpojumu kvalitātei. Mēs darām visu, lai nodrošinātu, ka mūsu klienti un sadarbības partneri ir apmierināti ar mūsu savstarpējo sadarbību. Attiecīgi, mums ir ļoti svarīgi no klientiem saņemt atgriezenisko saiti, lai mēs varētu uzlabot savu darbību kvalitāti.

Mēs pastāvīgi cenšamies izpildīt šos vispārīgos sūdzību izskatīšanas principus:
 • sūdzību izskatīšanas process tiek organizēts ātri, taisnīgi, efektīvi un pienācīgi;
 • sūdzības izskata savlaicīgi, vietējos tiesību aktos un iekšējos dokumentos noteiktajos termiņos;
 • iesniedzēja personas datus un citu informāciju apstrādā, ievērojot juridiskās prasības;
 • izvairāmies no interešu konfliktiem; Sabiedrība izmanto visus nepieciešamos līdzekļus, lai apzinātu un novērstu interešu konfliktus;
 • par sūdzību izskatīšanu atbildīgajiem darbiniekiem ir pietiekamas prasmes, zināšanas un pieredze, lai veiktu šo funkciju; tiem ir pieeja visai informācijai, kas nepieciešama sūdzību izskatīšanai;
 • visas sūdzības tiek pieņemtas un izskatītas bez maksas. Pieņemamības izņēmumi ir izklāstīti tālāk tekstā;
 • visas sūdzības un attiecīgā informācija tiek pienācīgi reģistrēta un uzglabāta;
 • sūdzību izskatīšanas process ir efektīvs un to regulāri atjaunina;
 • tiek izveidots, uzturēts un regulāri atjaunināts iekšējās ziņošanas process, kas nodrošina efektīvu sūdzību izskatīšanas procesu.
Mēs izskatām sūdzības saskaņā ar taisnīguma, saprātīguma, labas ticības, cieņas, godīguma, diskrētuma, objektivitātes, neitralitātes un precizitātes principiem.
Ja vēlies iesniegt sūdzību
Vispirms mēs vēlamies atvainoties par to, ka neesi apmierināts ar mūsu pakalpojumiem, un tāpēc rūpīgi izvērtēsim situāciju savlaicīgi un pienācīgā veidā.
Mēs lūdzam norādīt savu kontaktinformāciju, lai mēs varētu nekavējoties sazināties, skaidri identificēt situāciju, ar kuru neesi apmierināts, pievienot visus nepieciešamos dokumentus un skaidri formulēt prasību.

Ņem vērā, ka mēs nevaram pieņemt un izskatīt sūdzības, kuras:
 • ir iesniegušas anonīmas personas;
 • ir iesniegtas citā valodā, kas nav latviešu valoda;
 • ir iesniegtas atkārtoti (ja uz līdzīgu sūdzību jau ir sniegta atbilde) un nav iesniegti jauni dokumenti/informācija;
 • ir neskaidras (proti, nav salasāmas, nav pausti pieprasījumi/prasības utt.);
 • neattiecas uz SIA „Dāvanu Serviss” darbībām.
 • citās situācijās, ja Latvijas Republikas tiesību aktos paredzēta iespēja nepieņemt un neizskatīt sūdzību.
Kā iesniegt sūdzību?
Lai mēs varētu izskatīt sūdzību visīsākajā laikā, nosūti aizpildītu un parakstītu iesniegumu uz e-pastu [email protected] vai iesniedz pa pastu mūsu galvenajā birojā: Miera iela 15-4, Rīga, LV-1001, , kā arī
Tu vari arī atstāt aizpildītu un parakstītu sūdzību jebkurā no mūsu birojiem / pārdošanas punktiem tirdzniecības vietās Latvijas Republikas teritorijā. Tomēr ņem vērā, ka šādos gadījumos laiks, kas mums nepieciešams atbildes sagatavošanai, var būt mazliet ilgāks, jo sūdzību ir nepieciešams pārsūtīt tālāk.

Pēc sūdzības saņemšanas mēs varam lūgt sniegt papildu dokumentus vai informāciju, vai arī sīkāk paskaidrot situāciju, ar kuru neesi apmierināts. Tādēļ pārbaudi, vai sūdzībā norādītā kontaktinformācija (tālruņa numurs, e-pasta un pasta adrese) ir pareiza.
Ja ir kādi jautājumi saistībā ar sūdzības aizpildīšanu vai iesniegšanu, Tu vari konsultēties ar mūsu atbildīgajiem darbiniekiem, zvanot pa tālruni (+371) 26699899.

Sūdzību izskatīšanas termiņi
Mēs sniegsim savu atbildi cik ātri vien iespējams, taču ne vēlāk kā 20 (divdesmit) dienu laikā no sūdzības saņemšanas dienas. Izņēmuma kārtā šis termiņš var būt ilgāks (piemēram, ja iesniedzējam tiek lūgts sniegt papildu informāciju vai dokumentus, kā arī ja pastāv kādi citi apstākļi, kurus Sabiedrība nespēj kontrolēt u.c.). Mēs vienmēr informējam iesniedzējus par šādas kavēšanās iemesliem un datumu, kad tiks nosūtīta galīgā atbilde. Visos šajos gadījumos galīgā atbilde tiks nosūtīta ne vēlāk kā 35 (trīsdesmit piecu) dienu laikā no sūdzības saņemšanas dienas.

Citi sūdzību izskatīšanas līdzekļi
Mēs ceram, ka pašu spēkiem spēsim atrisināt visas domstarpības ar sūdzību iesniedzējiem. Tomēr, ja Tevi neapmierina mūsu lēmums, Tu vari iesniegt oficiālu sūdzību šādās valsts institūcijās:

 • Patērētāju tiesību aizsardzības centrā (PTAC) Informācija par sūdzību izskatīšanas procesu ir sniegta tās tīmekļa vietnē www.ptac.gov.lv.
 • Latvijas Republikas tiesā. Tu vari iesniegt prasību Latvijas Republikas tiesā Civilprocesa likumā noteiktajā kārtībā.
 • Datu valsts inspekcijā (DVI). Ja sūdzība ir saistīta ar Tavu personas datu aizsardzību, Tu vari iesniegt sūdzību Datu valsts inspekcijā. Par jautājumiem, kas saistīti ar datu aizsardzību SIA „Dāvanu Serviss”, sk. arī mūsu Privātuma politiku, kas ir publicēta tīmekļa vietnē www.davanuserviss.lv.
 • Eiropas Komisijā – strīdu risināšanas tiešsaistes (SIT) platformā: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=LV .