Pievienojot atsauksmi/komentāru, ir aizliegts:

Lietot necenzētus vārdus;
Pievienot saites uz citām interneta vietnēm;
Publicēt vulgāra vai apmelojoša rakstura informāciju;
Ievietot atsauksmi, kas neatbilst patiesībai;
Uzdoties par citu esošu vai neesošu personu;
Reklamēt citu uzņēmumu, produktu vai pakalpojumu;
Ievietot atsauksmi, kas nav saistīta vai ir gandrīz nesaistīta ar pašu pakalpojumu.

Komentāri un atsauksmes, kas pārkāpj kādu no šiem noteikumiem, tiks izdzēsti.


Jau iepriekš pateicamies par Tavu atsauksmi par izmantoto piedzīvojumu dāvanu karti un noteikumu ievērošanu!